Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 70

Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe - Instytucja finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe. Wykazać komercyjny charakter banku. Bank - jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych....

Cele i organizacja działalności Banku światowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Cele i organizacja działalności Banku Światowego Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r. Cele działalności Banku Światowego: odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich popieranie p...

Bankowa obsługa papierów wartościowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Bankowa obsługa papierów wartościowych Papierami wartościowymi - są to wszelkie dokumenty reprezentujące prawa majątkowe ich posiadacza. Rodzaje papierów wartościowych: udziałowe (majątkowe) np. akcje wierzycielskie np. weksle, obligacje. Papiery wartościowe są przedmiotem handlu, a banki bio...

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Ustawowym wymogiem udzielania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie. Analiza zdolności kredytowej opiera się na metodach ...

Bankowe dyskonto weksli - teoria i wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

Bankowe dyskonto weksli dyskonto jest to potrącenie odsetek przy wykupie papierów wartościowych o późniejszym terminie płatności. Bankowe dyskonto weksli jest to operacja umożliwiająca sprzedaż weksla przed terminem jego realizacji. Jeżeli przedstawiony do dyskonta weksel spełnia wszystkie warunk...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jego zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Podstawowym obowiązkiem banku jest zwrot depozytu klientowi; banki zawsze to czynią, jeśli zachowują płynność. Większość polskich banków nigdy nie miała problemów w tym zakresie, zawsze jednak istnie...

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku - pojęcie i role bonów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku. Rynek bonów skarbowych 1 Pojęcie i role bonów skarbowych Bony skarbowe są to krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, a w jego imieniu działa ministerstwo finansów (treasury bills-bony skarbowe). Emitowane są w celu sfinansowania prze...

Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier wartościowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218

Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty r...

Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza - SCHEMAT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat). Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Pozwala więc przekształcić weksel reprezentujący kredyt ...

Analiza strategiczna browaru

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2065

I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI3 II. ANALIZA MAKROOTCZENIA 4 1. Wymiar ekonomiczny. 2. Wymiar techniczny. 3. Otoczenie społeczne. III. ANALIZA SEKTOROWA6 1. Siła oddziaływania dostawców. 2. Siła oddziaływania nabywców. 3. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze. 4. Groźba pojawienia się nowych ...