Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 45

Podstawy teorii producenta- teoria kosztów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1995

Podstawy teorii producenta - teoria kosztów Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację, Koszty ukryte (implicite) - koszty faktycznie nie ponoszone przez prze...

Teoria kosztów komparatywnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 924

TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH David Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania. Ricardo dowiódł, że nie jest...

Podstawz teorii produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

Podstawy teorii producenta - teoria produkcji Teoria produkcji jest analizą relacji, jakie występują między nakładem czynników produkcji a osiąganym z tego nakładu produktem. I. Funkcja produkcji Obrazuje zależność między wielkością poniesionych nakładów (ilością czynników produkcji) na produkc...

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Rys. 2. Otoczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - se...

Style kierowania wg Lewina

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3787

STYL KIEROWANIA WG KURTA LEWINA (klasyczny) Problem skuteczności oddziaływania kierujących na podwładnych nurtuje badaczy organizacji od dziesięcioleci. Na początku lat trzydziestych XX w. amerykański psycholog K. Lewin wykazał wpływ stylu kierowania na klimat społeczny grupy i na zachowania posz...

Restrukturyzacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

Restrukturyzacja - są to gwałtowne zmiany w aktywach , pasywach lub organizacji firmy . Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa . Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. Przyczyny wewnętrznętrzne zbyt energochłonna produkcja zbyt materiało...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

1.Co to jest atomizm ? Twórca atomizmu był Demokryt, pochodził z Abdery i chciał pogodzić stanowiska Parmenidesa i Heraklita. Według niego elementem bytu są atomy. Wszystko składa się z atomów, które są niezniszczalne, są to cząstki materialne, k...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

KOŁO WIEDEŃSKIE W 1922 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim katedrę filozofii nauk indukcyjnych objął Moritz Schlick. Skupił on wokół siebie reprezentantów różnych nauk szczegółowych zainteresowanych problemami

Ideał państwa i prawa według Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2597

Ideał państwa i prawa według Platona podłoże historyczne i filozoficzne oraz próba oceny z perspektywy współczesnej. Grecja okresu klasycznego obejmującego VI, IV wiek przed narodzeniem Chrystusa to czas potęgi i dobrobytu. Zmieniające się stosu...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

Istota badania pracy. 1. Gromadzenie informacji o pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w celu ustalenia: co się wykonuje na danym stanowisku pracy w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi się to wykonuje dlaczego się to wykonuje 2. Analiza, oce na i systematyzacja informacji o pracy n...