Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 98

Art. 25 Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Krassowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Krassowski. Notatka składa się z 2 stron. ARTYKUŁ 25. KONSTYTUCJI Z 1997 R. funkcjonowanie indywidualnego wymiaru wolności sumienia i wyznania źródło wolności: art. 30 niezbywalna godność człowieka ustęp 1 - określa zakres podmiotowy: każdy człowiek ustęp 2 - wskazuje, co obejmuje wolność sumi...

Spis paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Paremie - contra ius fasque - przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu; - fas est - jest rzeczą godziwą; - per fas et nefas - wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi - ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe; - ius re...

Wymawianie liter w Łacinie, Dodatkowe paremie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

W. Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. 1. Wymawianie liter w łacinie: - ae, oe - jak długie „e” - i - przed samogłoskami jak „j” - c- przed e, ae, oe jak „c” - c przed a,o,u jak „k” - v - jak „w” 2. Dodatkowe paremie: Iuris praecep...

Definicja metajęzykowa - definicja przedmiotowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3360

W. Patryas. Notatka składa się z 3 stron. definicja metajęzykowa - definicja przedmiotowa Jeżeli język, w którym sformułowana jest określona definicja, jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja, to stanowi ona defin...

Badania prowadzone z perspektywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

W. Patryas. Notatka składa się z 3 stron. Badania prowadzone z perspektywy: - lingwistycznej - zmierzają do wyjaśnienia rozmaitych zjawisk językowych - logicznej - zmierzają do rekonstrukcji języka jako środka komunikacji poprzez odtworzenie rozmaitych typów konstytuujących go reguł Reguły formo...

Podział zbioru

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

W. Patryas. Notatka składa się z 1 strony. PODZIAŁEM ZBIORU nazywamy tylko taki zabieg wyróżniania jego podzbiorów, który spełnia dwa wymogi - wymóg rozłączności i wymóg adekwatności - wymóg rozłączności - dowolne dwa wyróżnione podzbiory są wzajem rozłączne, to znaczy, wzajemnie wykluczają się ...

Rachunek zdań - Spójnik

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

W. Patryas. Notatka składa się z 6 stron. Rozdział I Rachunek zdań 1. Zdanie w sensie logicznym- wyrażenie, które ma wartość logiczną, czyli jest prawdziwe albo fałszywe. Wyrażenie jest prawdziwe wtedy, gdy opisuje rzeczywistość tak jak ona się ma, natomiast fałszywe, gdy opisuje rzeczywistość ni...

Zdanie w sensie logicznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie, które ma wartość logiczną (prawda/fałsz - wartości logiczne - właściwość obiektywna) - wyrażenie prawdziwe - opisuje rzeczywistość tak jak ona się ma - fałszywe - opisuje rzeczywistość, lecz nie tak jak się ona ma ...

Wprowadzenie do rachunku predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Rozdział II Wprowadzenie do rachunku predykatów Imię własne- jego zadaniem jest oznaczać jakieś indywiduum w celu wyróżnienia go spośród innych obiektów. Każde imię własne oznacza tylko jeden jakiś ob...

Zbiory

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

W. Patryas. Notatka składa się z 4 stron. Rozdział III Zbiory Zbiór w sensie kolektywnym to pewna całość składająca się z przedmiotów będących jej częściami. Zbiór w sensie dystrybutywnym to zespół pewnych obiektów wyróżnionych w określony sposób Elementy to obiekty należące do danego zbioru w se...