Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 57

Pozostałe postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Pozostałe postępowania Art. 11019. 1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatrują zespoły orzekające Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji. 2. Do postępowania przed Komisją w sprawie o odtworzenie akt stosuje...

Prawa autorskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

1. Co to jest utwór? Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, np. zdjęcie, nagranie muzyczne, program komputerowy, literatura. 2. Co nie korzysta z ochrony prawno- autorski...

Prawa do artystycznych wykonań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Prawa do artystycznych wykonań Art. 85. 1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów,

Prawa do nadań programów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Prawa do nadań programów Art. 97. Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie: 1)  utrwalania; 2)  zwielokrotniania...

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Art. 99 1 . Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo...

Przej_ście autorskich praw majątkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41.  1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1)  autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy ; 2)  nabywca autorskich praw majątkow...

Przepisy ogólne prawo autorskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Przepisy ogólne Art. 110 1 . 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej "Komisją". 2. Do zadań Komisji należy: 1)  rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z u...

Przepisy przejściowe i końcowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Przepisy przejściowe i końcowe Art. 124. 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1)  ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie; 2)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły; 3)  do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które...

Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych Art. 69. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycz...

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy Art. 110 17 . 1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, wskazuje zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez ...