Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 286

Zdrowie jako wartość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3248

Zdrowie publiczne Hiernkl nauka i sztuka zapobiegania chorobom , przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa (Acheson) mierniki zdrowia obiektywne (badania medyczne), subiektywne (samooc...

Styl życia i zachowania zdrowotnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1967

Styl życia i zachowania zdrowotnego styl życia - to wzór zachowań, który jest trwały („sposób bycia”, strategia życiowa) ukształtowany przez dziedzictwo kulturowe, relacje społęczne, cz. geograficzne i społ.-ekonom., cechy osobowości człowieka (Green, Kreuter 1997) s tyl życia grupy społecznej -...

Resocjalizacja - wychowanie, opieka i terapia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Mularski
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2044

RESOCJALIZACJA= WYCHOWANIE + OPPIEKA + TERAPIA Metody oddziaływania resocjalizującego (Czapów): - Metody stymulowania aktywności wychowanka będącej źródłem resocjalizacji (nadawanie 2komunikatów, kontrolowanie, sugerowanie, ocenianie, przed...

Produkt turystyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisława Ulanowski
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

PRODUKT TURYSTYCZNY  Produkt turystyczny  – zbiór dóbr i usług turystycznych nabywanych przez turystów,  jak i walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla ni...

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisława Ulanowski
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

RODZAJE UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE: – ich zawieranie związane jest z przepisami prawa – w turystyce obowiązkowe są: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta...

Strategia Rozwoju Turystyki kraju na lata 2007-2015

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisława Ulanowski
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Strategia Rozwoju Turystyki kraju na lata 2007-2015 Priorytety rozwoju społeczno- gospodarcze kraju : Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Poprawa stanu infrastruktury Zadania dla turystyki : Rozwój sektora usług Rozwój i dostępność do infra struktury rekreacyjnej Rozbudowa bazy sportowej szkół...

Zasady programowania imprez turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stanisława Ulanowski
 • Turystyka kulturowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2856

ZASADY  PROGRAMOWANIA  RÓŻNYCH  IMPREZ  TURYSTYCZNYCH Tworząc   program   imprezy   turystycznej   należy   kierować   się   pewnymi  zasadami, które można podzielić następująco: • cel imprezy • program  • termin imprezy • rodzaje transportu CEL IMPREZY: ✔ należy   określić   charakter   imprezy   ...

Mediatyzacja wg Strombacka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1764

Mediatyzacja wg Strombacka (2008) Cztery wymiary mediatyzacji - stopień udziału mediów w procesie mediatyzacji. Stopień, w jakim media stają się dominującym (najważniejszym ze wszystkich) i wpływowym (wiarygodnym w znaczeniu zasięgu) źródłem informacji o polityce i społeczeństwie. Stopień, w jakim...

Etapy rozwoju dziennikarstwa politycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

Tabloidyzacja polityki jest wynikiem tabloidyzacji dyskursu publicznego. Etapy rozwoju dziennikarstwa politycznego - wytyczone przez Franka Esera Są one zbieżne z etapami Strombacka. Relacjonowanie problemów od 1900 r. Schemat polityki Ramy opisowe Neutralne relacjonowanie Politycy jako główne...

Joseph Pulitzer

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1288

Joseph Pulitzer Dziennikarstwo popularne przeciwstawiane jest dziennikarstwu informacyjnemu. Typowe jest utożsamianie się tych dziennikarze z klasami niższymi, utożsamianie z przeciętnymi czytelnikami. Infotainment Stąd wywodzi się dziennikarstwo tabloidowe. Infotainment pierwotnie to pewna manie...