Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 268

Rozbieżności w "ja" a motywacja do działania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

ROZBIEŻNOŚCI W „JA” A MOTYWACJA DO DZIAŁANIA : 1.Reakcje na informacje nie potwierdzające naszej wartości, odrębności i kontroli 2.Konflikt między dążeniem do samopoznania a dążeniem do pozytywnego myślenia o sobie: "ja" w ogniu krzyżowym 3. Rola rozbieżności między komponentami obrazu...

Oprocentowanie i walory.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Oprocentowanie proste  p –  oprocentowanie  t –  czas w dniach        + = 360 1 0 pt K K t  –  kapitał końcowy        = 360 0 pt K I – odsetki  K0=1/(1-p) n  ∑ ∑ = = = n i i i n i i i i a t K t p K p 1 1  - przeciętna stopa procentowa  Oprocentowanie składane  ( ) n t p K K + = 1 0  -  ...

Oprocentowanie - teoria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

I. OPROCENTOWANIE Warto ś ci kapitału zawsze przypisany jest (jawnie lub domy ś lnie) pewien moment czasu, do którego ta warto ść si ę odnosi, zwany momentem (dat ą , punktem) pierwotnym. Aktualizacja (warto ść kapitału) to obliczanie warto ś ci tego kapitału w innym momencie czasu, zwanym mementem...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

PAPIERY WARTOŚCIOWE I ICH WYCENA Papiery warto ś ciowe - dokumenty stwierdzaj ą ce okre ś lone prawa maj ą tkowe, które z relacji posiadania tych dokumentów przysługuj ą ich wła ś cicielowi. Zewn ę trzn ą posta ć papierów warto ś ciowych okre ś laj ą dokładne odno ś ne przepisy prawne. Podstawowe p...

Rachunek wartości pieniądza w czasie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Rachunek warto ś ci pieni ą dza w czasie . Kapitał - pewna kwota pieni ę dzy. Zasada naczelna MF: Pieni ą dz, kapitał ma warto ść czasow ą (Zale Ŝ n ą od czasu, indeksowan ą przez czas, datowan ą ) Warto ś ci kapitału zawsze przypisany jest (jawnie lub domy ś lnie) pewien moment czasu, do którego t...

Renty kapitalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

RENTY KAPITAŁOWE Rent ą kapitałow ą lub krótko rent ą nazywamy dochód uzyskiwany systematycznie, ze zgromadzonego kapitału, nie wymagaj ą cy nakładu pracy wła ś ciciela kapitału . Przykładem kapitału stanowi ą cego podstaw ę renty mo Ŝ e by ć pieni ęŜ ny

Rodzaje oprocentowania kapitału.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Rodzaje oprocentowania kapitału. Po Ŝ yczaj ą c lub wynajmuj ą c od kogo ś np. samochód, mieszkanie musimy za to zapłaci ć umówiona kwot ę . Musimy zapłaci ć za mo Ŝ liwo ść u Ŝ ywania cudzej własno ś ci. Tak samo jest z pieni ę dzmi: musimy zwróci ć wi ę cej ni Ŝ otrzymali ś my, czyli zapłaci ć za...

Bioetyka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1449

WYKŁAD 08.10 Zaliczenie: - opinia prawna na ostatnich zajęciach - możliwość korzystania z własnych notatek przy jej pisaniu (nie mogą być z komputera) Podręcznik: - Leszek Bosek, Michał Królikowski „Współczesne wyzwania bioetyczne” Plan zajęć: I. Bioetyka a prawo II. Konwencja o ochronie praw c...

Eksperymenty medyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

WYKŁAD 17.12 Eksperymenty medyczne Traktuje o nich rozdział 4 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Potrzeba regulacji bierze się z historycznego uzasadnienia, z tego, co działo się w okresie II wojny światowej w Europie (testy na więźniach obozów koncentracyjnych). Podjęto działania dl...

Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Aspekt prawny Eksperymentu medycznego na człowieku nie można prowadzić bez uzyskania od niego dobrowolnej i wyrażonej w sposób świadomy zgody ("świadoma zgoda"). Aspekt etyczny Potrzeba uzyskania zgody od uczestnika eksperymentu medycznego wynika z poszanowania godności człowieka - ucz...