Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 257

Reguły: Orygenes, Kalif Omar

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Orygenes (Contra Celsum VII, 15): Jeśli wiesz, że umarłeś, to umarłeś. Jeśli wiesz, że umarłeś, to nie umarłeś. A zatem, nie wiesz, że umarłeś. O dedukcyjnym charakterze tego wnioskowania przekonujemy się wykazując, że jest ono oparte na regule niezawodnej, a mianowiecie: p → q, p → q → (p → q)...

Społeczeństwo obywatelskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

W sensie politycznym obywatelem jest : → ten kto uczestniczy w samoorganizacji ludu, który nadał sobie polityczny sposób istnienia; jeśli obywatel zastał formę gotową to wpływa na nią angażując się w działania polityczne. Jest on wów...

Paradygmat deontologiczny - etyka obowiązku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

Paradygmat deontologiczny /etyka obowiązku/: Punktem wyjścia dla etyki deontologicznej jest pojęcie moralnego obowiązku, który ma bezwzględny prymat normatywny wobec innych możliwych podstaw dokonywania kwalifikacji moralnych; → to co podlega kwalifikacji jest obowiązkiem i kierowanie się obowiązk...

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Utylitaryzm klasyczny i nieklasyczny. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu ekonomicznym i politycznym, rozum i przestrzeń publiczna, idea patriotyzmu konstytucyjnego. Społeczna -...

Habermas - normy i wartości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

Habermas: normy i wartości różnią się: odniesieniem do działania obligatoryjnego bądź teleologicznego /działanie jakie się z uwagi na nie podejmuje mają charakter obligatoryjny /normy/; działanie z uwagi na charakter teleologiczny /wartości/; Binarnym względne stopniowalne, zakodowanie swojego ro...

Apel i etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Apel: B - cel: uzasadnienie odniesienia konsensualno-komunikacyjnie osiąganych norm roszczących sobie pretensje do uniwersalnej ważności w historycznie określonych kontekstach społeczno-kulturowych. Transformacja faktu rozumu do postaci normatywno-teleologicznego miernika do rekonstrukcji dziejów ...

Dwie zasady Habermasa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Regulatywna idea osiągalności konsensu przez wszystkich zainteresowanych, jej aproksymacyjność - na niej opiera się interpretacja zdatności do bycia prawem na gruncie intersubiektywnej. Dwie zasady Habermasa (w nawiązaniu do dwóch zasad Kanta): do momentu a priori, który wskazuje na formę tego, c...

Etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

Etyka dyskursu : O koniecznych związkach między dyskursem moralnym, a prawnym by K. Cern & B. Wojciechowski, pod red. prof. Zajadło w: Studia z filozofii prawa . Relacje między tym co zakładamy jako osoby moralne, a tym co inni w dyskursie moralnym stosują. → Kontekst: kategoria faktyczności -...

General public sphere

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

General public sphere - niezinstytucjonalizowanych uczestników życia publicznego, obywatele i stworzyszenia danego organizmu politycznego. Strong public sphere - zinstytucjonallizowany aparat lub jego element władzy organizmu politycznego. Faktyczne zastosowanie strong pubic sphere - większe organi...

Habermas - reguly

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

Habermas broni się przed zarzutami Alexy'ego. Wskazane przez Alexy'ego reguły 1-3 można interpretować przez pryzmat sztuki retorycznej Arystotelesa i tak : Reguła 1 - jako reguły lokujące się na poziomie logicznym , czyli określającym formą poziom argumentacji gwarantującej poprawność osiąganych wn...