Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 216

Prawa majątkowe i ograniczenia autorskich praw majątkowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Prawami majątkowymi są: prawo do korzystania z utworu prawo do rozporządzania utworem prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, które jest uzupełnieniem prawa do korzystania z niego   Prawo do korzystania z utworu oznacza, że podmiot uprawniony może swojego utworu używać na różny sposób, czer...

Prawo i źródła prawa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

  Prawo - zbiór norm wydanych i usankcjonowanych przez państwo oraz jednocześnie zagwarantowanych przymusem państwowym prawo cywilne- stanowi zespół norm, które regulują stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędn...

Złamanie prawa autorskiego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Twórca bądź ktoś inny, komu prawa majątkowe przysługuję może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe: zaniechania naruszania wydania uzyskanych korzyści w razie niezawinionego naruszenia - zapłacenia podwój...

Definicje i zagadnienia dotyczące praw autorskich.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Twórca - n ie ma natomiast ustawowej definicji twórcy. W ustawie o prawie autorskim zawarto domniemanie, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwo podano do wiadomości publicznej w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowsze...

Umowa licencyjna i wygaśnięcie patentu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Umowa licencyjna wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.   W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku ( licencja ograniczona). Jeżeli w licencji nie zawarto ograniczeń to licencja jest pełna.   Jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w okr...

Urząd patentowy i wynalazek tajny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Urząd patentowy wyznacza postępowaniem lub pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia, jeśli że nie zawiera ono wszystkich części. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do urzędu patentowego ostatnie...

Urząd patentowy i prawo patentowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Urząd Patentowy (1918): centralny organ administracji rządowej urzędem patentowym kieruje prezes urzędu patentowego wydaje „Biuletyn” i „Wiadomości”   Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzorów użytkowego, przemysłowego or...

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

USTAWA z dnia 23.06.2003 o OCHRONIE PRAWNEJ ODMIAN ROŚLIN   Odmiana oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego  znanego stopnia, która niezależnie od tego czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa: jest określana na podstawie przejawianych ...

Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: a)     już rozpowszechnione: sprawozdania z aktualnych wydarzeń aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało to wyraźnie zastrzeżone aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie b) kró...

Prawo autorskie osobiste.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Wolno rozpowszechniać: utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach - jednakże nie do tego samego użytku utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotografie, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą...