Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 192

Wymagania stawiane odpadom i wady spalarni.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Wymagania stawiane odpadom: 1. odpowiednia wartość opałowa (kaloryczność) powinna wynosić minimalnie 7 MJ/kg (by nie zachodziła potrzeba użycia dodatkowego paliwa); 2. zawartość wilgoci w odpadach 25%; 4. potrzeba rozdrabniania odpadów wi...

Zarządzanie gospodarką odpadami - narzędzia zarządzania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI - element systemu zarządzania środowiskowego. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA Ad. 1. Dyrektywy + ustawy Ad. 2. KGPO, WPGO, PGON Ad. 3. Nakazy - obowiązki dla posiadaczy odpadów (przedsiębiorcy, administracja publiczna). Zakazy - dotyczą głównie składowania odpadów. Ad. 4. Doty...

Zarządzanie środowiskowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Zarządzanie środowiskowe: cel średniookresowy do 2016r.: - jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, - rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będąc...

Podział i problemy składowisk.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Ze względu na uregulowania prawne wyróżnić można: 1. składowiska uporządkowane kontrolowane - mają pozwolenie administracyjne, 2. składowiska nieuporządkowane - nie mają decyzji administracyjnej, 3. składowiska „dzikie” - nie mają pozwolenia, miejsce niezorganizowane. W zależności od położenia na p...

Cele gospodarki przestrzennej w polsko-niemieckim obszarze przygranicz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Cele gospodarki przestrzennej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym Cele gospodarki przestrzennej: Ochrona przed wszelką agresją dla zapewnienia biologicznego rozwoju społeczeństwa. Tworzenie warunków dla racjonalnego gospodarowania. Dążenie do względnie wyrównanego poziomu życia ludności w...

Euroregion - działania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

Euroregion - szczególna forma regionu trans granicznego, wyróżniająca się najwyższym stopniem instytucjonalizacji struktur współpracy trans granicznej. Definicje euroregionu kładą naciska na dwa główne aspekty: Transgraniczność związków (powiąz...

System planowania w Republice Federalnej Niemiec

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Gminy - terytorialne wspólnoty samorządowe najniższego szczebla o charakterze miejskim lub wiejskim. W niektórych krajach związkowych funkcjonuje dodatkowy szczebel administracji samorządowej pomiędzy powiatem a gminą reprezentow...

Kompetencje władz krajowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Kompetencje władz krajowych: Ustawodawstwo i administracja we wszystkich dziedzinach nie zastrzeżonych dla Federacji, w tym m.in. w zakresie gospodarki i finansów krajowych, infrastruktury i gospodarki przestrzennej, rynku pracy, o...

Olsko-niemiecki obszar przygraniczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Polsko-niemiecki obszar przygraniczny - uwarunkowania historyczne i społeczno-kulturowe Współczesne zachodnie pogranicze Polski od początku XIV w. do 1945 roku znajdowało się poza granicami państwa polskiego. W latach 1949-1990 wschodnia część Niemiec znajdowała się w granicach komunistycznej Niemi...

Programy wspierające polsko-niemiecki obszar przygraniczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Programy wspierające: Europejska Współpraca Terytorialna - służy wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ra...