Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 189

Podatek od środków transportowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, które są właścicielami przedmiotu opodatkowania w tym podatku. Ponadto po...

Pojęcie i klasyfikacja dochodów samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

POJĘCIE I KLASYFIKACJA DOCHODÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Pojęcie dochodów samorządu terytorialnego: Są to przekazane przez ustawy źródła dochodów, Są to wpływy finansowe z poszczególnych źródeł Konstytucja RP z 1997 roku (art. 167): Dochody własne, Subwencje ogólne, Dotacje celowe z budżetu p...

Pojęcie samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

POJĘCIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Ustawa o miastach królewskich z 18.04.1791 r. pt. „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej”. „Prawa kardynalne na osoby w ...

Samoopodatkowanie mieszkańców.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

SAMOOPODATKOWANIE MIESZKAŃCÓW Mieszkańcy mogą sami nakładać na siebie podatek na jakiś określony cel. Odbywa się to w drodze referendum. OPŁATA TARGOWA Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzeda...

Subwencja z budżetu państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Subwencja z budżetu państwa to bezzwrotna pomoc udzielana przez państwo samorządowi terytorialnemu, które uzupełnia dochody JST i przeznaczana jest na finansowanie zadań samorządu. Funkcje subwencji: regulacyjna, pobudzająca (L. Patrzałek 1999) Dotacje celowe są to środki przekazywane JST na re...

System konkurencji podatkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

System konkurencji podatkowej polega na tym, że zarówno państwo, jak i samorząd terytorialny mogą ustalać dowolne podatki w odniesieniu do danego źródła podatkowego System rozgraniczonych źródeł podatkowych między państwo a inne wspólnoty terytorialne samorząd terytorialny i państwo mają niezależ...

Wydatki i ich klasyfikacja.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

WYDATKI Wydatki - środki pieniężne, stanowiące zewnętrzny przejaw realizacji zadań samorządowych. Klasyfikacja wydatków: bieżące i majątkowe, aktywne i neutralne, według działów klasyfikacji budżetowej, stałe i zmienne. Wydatk...

Zadania gmin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

ZADANIA GMIN Zadania gminy obejmują sprawy z zakresu: Ładu przestrzennego, Gospodarki nieruchomościami, Ochrony środowiska i przyrody, Gminnych dróg i ulic, Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, Oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odp...

3 typy ekoznaków według ISO

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

3 typy ekoznaków według ISO: 1. Typ I - sposób przyznawania: potwierdzenie zgodności z kryteriami środowiskowymi, przyznawane przez organizacje niezależną. Zadanie: zmniejszenie wpływu na środowisko. Uwzględnia cykl życia produktu. Dobrowolne. Forma graficzna - etykieta, znak graficzny. ISO 14024; ...

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska do 2016r

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska do 2016r.: cel średniookresowy do 2016r.: uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Dzia...