Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 188

Rozwój regionalny i jego ujęcia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rozwój regionalny - samo pojęcie rozwoju jest niezwykle trudno określić, gdyż jest ujmowane z różnych punktów widzenia. Warto zwrócić uwagę na 2 ujęcia rozwoju: a) procesowe - rozwój jest rozpatrywany jako zespół dynamicznych procesów które generują charakter, kierunek i tempo zmian, zachodzących w...

Rozwój zrównoważony - charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Rozwój zrównoważony -taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zaró...

Samorząd terytorialny i cechy samorządności.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Samorząd terytorialny (ujęcie prawne) - powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek lokalnego społeczeństwa, powołany w celu samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizacje nałożonych na niego zadań. Podmiotem samorzą...

Skutki zmiany wartości nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Skutki zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana wartości nieruc...

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Sporządzenie tego projektu jest kluczowym elementem procedury planistycznej. Dokumentami niezbędnymi do uchwalenia MPZP są prognoza skutków finansowych uchwalenia planu i prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu . - Ma na celu określenie przewidywanych kon...

Strategia rozwoju i wskaźniki.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Strategia rozwoju - nadrzędne narzędzie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej, w ramach którego ustalone zostają priorytety rozwojowe oraz ciąg kroków, których wykroczenie zapewni osiągnięcie celów. Monitoring realizacji strategii rozwoju służyć ma kontroli postępu realizacji polityk i progr...

Strategiczne opracowania przyrodnicze na poziomie lokalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Strategiczne opracowania przyrodnicze na poziomie lokalnym Gminne programy ochrony środowiska -przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa ...

Technika analityczna SWOT

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

SWOT - uniwersalne narzędzie analizy strategicznej . Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S ( Strengths ) - mocne strony: wszystko to co stanowi atut, zaletę analizowanego obiektu, W ( ...

Elementy systemu informacji geograficznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

System informacji geograficznej składa się z trzech podstawowych elementów: Bazy danych - Wyodrębnienie bazy danych jako oddzielnego elementu podkreśla jej znaczenie w całym systemie. Ze względu na swoją specyfikę, struktura tej bazy jest najczęściej ściśle związana z oprogramowaniem, które nią zar...

Podatek od czynności cywilno-prawnych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych Podmiotami w podatku od czynności cywilnoprawnych są strony czynności cywilnoprawnych. Mogą to być osoby ...