Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 187

Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1862

Pojęcie „struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta” opisuje rozmieszczenie terenów zajętych przez określony rodzaj działalności (funkcję miasta) oraz udział tych terenów w ogólnej powierzchni miasta. Do głównych grup użytków miejskich zalicza się: Tereny zabudowy mieszkaniowej - zwykle zajmują n...

Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym Prezes Rady Ministrów - jest szefem   rządu. Zwyczajowo nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej. Wojewoda - jest to terenowy organ administra...

Proces integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Proces integracji zaczyna się w 1989 r., kiedy Polska podpisała z Europejską Wspólnotą Gospodarczą umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. Pierwszym krokiem w kierunku przystąpienia do Wspólnot Europejskich było złożenie w maju 1990 roku wniosku o rozpoczęcie negocjacji dotyczących umowy ...

Prywatyzacja usług komunalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Prywatyzacja usług komunalnych - Transferowanie (delegowanie) przez władze lokalne prawa do dostarczania dóbr i świadczenia usług, należących do kompetencji samorządu terytorialnego, na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Transfer uprawnień do działalności w

Przykłady finansowania procesów rewitalizacyjnych w Polsce i Europie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Przykładami finansowania procesów rewitalizacyjnych w Polsce i Europie są: Dotacje - środki publiczne przekazywane beneficjentom w różnej formie (granty, subwencje, refundacje wydatków, spłaty części oprocentowania, dotacje ogólne i celowe) instrumenty dłużne - pozyskiwanie środków na sfinansowanie...

Zadania rady gminy i wójta.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Rada gminy: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podej...

Rastrowy i wektorowy model danych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Rastrowy model danych : przestrzeń jest podzielona na pola (uporządkowane w wiersze i kolumny), którym przypisano określone wartości charakterystyczne dla opisywanego zjawiska. Podstawowym elementem zapisu rastrowego jest piksel - pole podstawowe,...

Rekultywacja i jej metody.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Rekultywacja jest to zespół działań naukowych, organizacyjnych i technicznych mających na celu przywracanie wartości użytkowej terenom i gruntom zdewastowanym. Rekultywacja rzadko odtwarza wyjściowy stan gruntów, zapewnia jednak przywracanie ...

Rewitalizacja i dziedziny na które oddziałuje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Rewitalizacja - świadomie zapoczątkowany proces zmian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, roz­woju, ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi s...

Rozwój oddolny "bottom up".

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Rozwój oddolny tzw. bottom up W końcu lat siedemdziesiątych, kiedy to w krajach Europy Zachodniej dał znać o sobie kryzys polityki regionalnej oraz kiedy kryzys świata zachodniego dotknął boleśnie społeczności lokalne i ich środowiska ...