Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 175

Region jako narzędzie badania - Analiza przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

. Region jako narzędzie badania (np. region statystyczny) jednostka jednorodna występowania pewnej cechy lub zespołu cech istotnych z punktu widzenia rozwiązywanego problemu badawczego np. regiony ludnościowe, przemysłowe, rolnicze. 2. Region jako przedmiot poznania (np. Mazowsze), region jako obie...

Teoria bazy ekonomicznej miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

Teoria bazy ekonomicznej miast - wyjaśnia wzrost miasta w kategoriach podziału gospodarki miejskiej na dwa składniki, opiera się na założeniu, że ludność pracująca w mieście składa się w dwóch podstawowych grup: Egzogeniczna - (zewnętrzna), ludność, która poprzez swoją działalność ukierunkowana jes...

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu to zbiór informacji o jej przeznaczeniu, o możliwościach zagospodarowania naszej działki i doprowadzenia mediów. Warunki zabudowy, w skrócie WZ, otrzymuje się w Wydziale Architektury w Urzędzie Gminy. Aby je uzyskać należy złożyć do Wydziału Architektury w...

Atrakcyjność turystyczna - Znaczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Atrakcyjność turystyczna można rozumieć w trzech znaczeniach: Atrakcyjność określona przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje. Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceniania. Atrakcyjność w wyniku sub...

Zagospodarowanie turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Zagospodarowanie turystyczne (wg Rogalewskiego) - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe dziedziny: Pierwsza obejmuje działalność mającą na celu przystosowanie dla potrzeb ru...

Generalizacja kartograficzna - Prawo pierwiastkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1841

Generalizacja kartograficzna: - ilościowa (schemat, generalizacja formy i treści, prawo pierwiastkowe) Polega na uogólnieniu pojęć, na zastosowaniu pojęć elementarnych pojęciami nadrzędnymi, bardziej syntetycznymi. 1.)Schemat 2.) Generalizacja formy - składa się z : generalizacji odległości (wywoł...

Metryka mapy zasadniczej - Główny Geodeta Kraju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakład...

Ustalanie skali bazowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść, 2. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej wymienione skale pow...

Hierarchia celów i sposób ich formulowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

HIERARCHIA CELÓW 1.Sposób formułowania celów : -musimy uporządkować wzajemne relacje miedzy poszczególnymi celami(np. cel I rzędu rozkłada się na cele II rzędu itd.) -cele maja być autonomiczne(nie mogą być łączne i wchodzić w swoje kompetencje) Żeby zachować autonomiczność formułujemy: - jede...

Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka - Sfera techniczno-g...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Interakcyjny model systemowy sfer życia człowieka Punktem odniesienia są tu sfery życia człowieka, Interakcyjny model systemowy sfer zycia człowieka jest modyfikacja modelu interakcyjnego systemu przyroda -człowiek. Poniższe sfery życia są ze sobą ściśle powiązane, a ich stymulatorem jest człowiek ...