Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 158

System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

System aktów planowania i zagospodarowania przestrzeni: Szczebel: Akty o charakterze szczególnym Akty o charakterze ogólnym* Centralny koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju nie przygotowywana przez fachowców Programy rządowe Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego województwa ...

Fragmenty ustawy o prawie budowlanym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

FRAGMENTY USTAWY Ustawa - prawo budowlane Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. 2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub z...

Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Konstytucyjność istnienia/obowiązywania planów miejscowych konstytucja stanowi, że własność może być ograniczona tylko ustawą (art. 64 par 3), a plan miejscowy nią nie jest niektórzy tłumaczą, że są to ustawy w znaczeniu materialnym (ze względu na ich treść), choć formalnie jest to akt podustawow...

Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1505

Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - kształtują w ten sposób,...

Fragmenty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

FRAGMENTY USTAWY Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ogran...

Samowola budowlana

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

Samowola budowlana Przepisy prawa budowlanego nie zawierają precyzyjnej definicji samowoli budowlanej. Przyjmuje się jednak, że samowolą budowlaną jest budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia . Samowolą będzie więc nie tylk...

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

WAŻNE: NIEDOPUSZCZALNA ROZBIÓRKA Nakazanie rozbiórki obiektu jest niedopuszczalne, jeżeli budowa spełnia dwa następujące warunki : - jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w p...

Scalenie i ponowny podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Scalenie i ponowny podział nieruchomości Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział III. Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości. Artykuł 101-108 Dział: Gospodarka nieruchomościami Art. 101. 1. Przepisy niniejszego rozdziału r...

Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Art. 104. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości . Uchwałę doręcza się uczestnikom postępowania, których adresy są znane, a ponadto informację o podjęciu uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz przez ogłoszeni...

Prawo pierwokupu nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Prawo pierwokupu nieruchomości Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wówczas, gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron (uprawniony) pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona (zobowiązany...