Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 136

Chemia analityczna-zadania od 7

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Zadanie 7. Narysuj wzory strukturalne z uwzględnieniem elektronów niewiążących powłoki walencyjnej następujących związków: woda, amoniak, kwas azotowy(V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy(V), ozon, tlenek węgla, dwutlenek węgla, benzen, et...

Chemia analityczna-zadania od 11

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980

Zadanie 11. Wpływ wiązań wodorowych na własności fizyczne związków chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wody. Wiązanie wodorowe utrzymuje cząsteczki wody w pewnej odległości od siebie, gdy woda krzepnie, tworząc lód; w rezultacie, lód ma mniejszą gęstość niż ciekła woda i pływa po powierzchni...

Chemia analityczna-zadania od 20

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1428

Zadanie 20. Do 1 litra roztworu NaOH o stężeniu 0,011 mol/dm3 dodano: a) 0,001 mola stężonego HCl; b) 0,01 mola stężonego HCl. Podać, jakie jony i cząsteczki(nie licząc wody) będą istniały w roztworach opisanych w punktach a) i b) i jakie będzie ich przybliżone stężenie (zaniedbać zmianę objętości ...

Chemia analityczna-zadania od 29

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1358

Zadanie 29. Omów wpływ atomu X (X - pierwiastki z tego samego okresu) w związkach typu XHn na moc tych kwasów. Moc kwasów beztlenowych rośnie w obrębie okresu ze wzrostem elektroujemności atomu X. Zadanie 30. Jak można przewidzieć moc kwas...

Chemia analityczna - Stopień dysocjacji - zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2807

Zadanie 39. Jaka jest zależność między stężeniem a stopniem dysocjacji słabego elektrolitu? Napisz odpowiednie równanie. Przy jakich stężeniach różnica stopnia dysocjacji między kwasem mocnym a słabym jest najistotniejsza? Stopień dysocjacj...

Chemia analityczna-zadania od 51

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Zadanie 51. Naszkicuj krzywą miareczkowania 0,01 M NaOH za pomocą 0,01 M HCl. Podaj pH na początku miareczkowania, w punkcie końcowym i przy dużym nadmiarze titr anta. Zadanie 52. Na zmiareczkowanie próbki NaOH zużyto 25 ml 0,1 M HCl. Ile moli NaOH było zawarte w próbce? Zadanie 53. Na zmiareczkowa...

Chemia analityczna-zadania od 72

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Zadanie 72. Napisz reakcje jakie zachodzą na elektrodach akumulatora ołowiowego w czasie jego pracy. Która z elektrod jest anodą, która katodą i jakie są ich znaki (+,-) ? reakcja katodowa: (+) redukcja PbO2 + 2e + H2SO4 +2H+→ PbSO4 + 2H2O (PbIV + 2e → PbII) reakcja anodowa: (-) utlenianie Pb +...

Chemia analityczna-zadania - Elektroforeza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

Zadanie 85. Jakie warunki musi spełniać ośrodek, w którym zachodzi elektroforeza? Podaj przykład takiego ośrodka. Od czego zależy szybkość poruszania się składników próbki w czasie elektroforezy? Jakie substancje nie mogą być rozdzielane tą ...

Chemia analityczna-zadania - spektrofotometr diodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Zadanie 92. Jak jest zbudowany spektrofotometr diodowy? 1 - źródło promieniowania, 2 - próbka, 3 - polichromator, 4 - detektor z matrycy diodowej Zbudowany jest z zespołów detektorów. Każdy z nich ułożony co kilka nm. Każda długość fali ma swój detektor. Zaletą jest szybkość jego działania. Zadani...

Chemia analityczna-zadania od 99

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 735

Zadanie 99. Zdefiniuj absorbancję przez natężenie światła padającego Io i przechodzącego przez próbkę It. Absorbancja, logarytm dziesiętny ilorazu natężenia monochromatycznej wiązki wchodzącej do ośrodka absorbującego (I0) i natężenia wiązki przepuszczonej przez ten ośrodek (It) Zadanie 100.Uzupeł...