Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 129

Rozszczenia - omówienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

2. Dochodzenie roszczenia Przerwę powoduje każda czynność dokonana przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju, jak również przed sądem polubownym, jeżeli czynność ta przedsięwzięcia została ...

Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742

UMOWA DZIERŻAWY Umowa wzajemna , w której wydzierżawiający zobowiązuje się wydać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz . / art. 693 § 1, art. 709 KC / Do dzierżawy stosuje ...

Umowa o bezczynszowe oddanie nieruchomosci rolnej do uzywania i pobier...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1428

UMOWA O BEZCZYNSZOWE ODDANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ DO UŻYWANIA I POBIERANIA POŻYTKÓW Biorący nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków zobowiązuje się jedynie do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością ...

Umowa o dzielo - zawarcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

UMOWA O DZIEŁO Strony : przyjmujący zamówienie i zamawiający. Essentialia negotii : Zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła w sposób prawidłowy i w oznaczonym terminie Zobowiązanie zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Postać umowy wzajemnej /art. 627 KC/ Umow...

Umowa o dzielo - sposób wykonania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Sposób wykonania. Sposób wykonania określa umowa Przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany stosować się do wskazówek zamawiającego (wykraczających poza umowę) Może się do nich stosować na ryzyko zamawiającego, uprzedzając go o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła Zamawiający m...

Umowa o dzielo - wydanie i odebranie działa, rekojmia za wady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Wydanie i odebranie dzieła. Gotowe dzieło przyjmujący zamówienie obowiązany jest wydać, z zamawiający je odebrać, ale tylko wtedy, gdy przyjmujący zamówienie wydaje je zgodnie ze swoim zobowiązaniem /art. 643 KC/ w szczególności gdy jest odpowiedniej jakości Jeśli wydanie nie wymaga przeniesieni...

Umowa o dzielo - niewykonanie, zakonczenie stosunku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Mimo niewykonania dzieła na zamawiającym ciąży obowiązek zapłacenia wynagrodzenia jeżeli: Wykonanie dzieła doznało przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego - nawet przez niego niezawinionych /art. 639 KC/ Zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewy...

Ustanie dzierzawy, dzierzawa nieruchomosci rolnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

USTANIE DZIERŻAWY Dzierżawa zawarta na czas oznaczony : Gaśnie z nadejściem terminu końcowego Chyba, że nastąpiło tzw. milczące jej przedłużenie wg tych samych reguł, co przy najmie Może zakończyć się przez wypowiedzenie , jeśli taką możliwość przewiduje umowa, ze względu na wskazane w niej prz...

Wplyw wadliwosci czynnosci prawnych na ich skutecznosc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

WPŁYW WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA I CH SKUTECZNOŚĆ PRAWNĄ UWAGI OGÓLNE I. CZYNNOŚCI KONWENCJONALNE 1) czynności prawne należą do czynności konwencjonalnych 2) czynności konwencjonalne zakładają funkcjonowanie reguł konstruujących te czynności - reguły te wskazują, jak człowiek o określonyc...

Zakres swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Zakres swobody umów • Cel - Stan rzeczy przyszły jeszcze nie zrealizowany, brak sprzeczności z -ustawa -natura stosunku prawnego -zasady współżycia społecznego - a zwyczaj - zwyczaje są faktem społecznym , są przestrzegane - istnieją ale ma...