Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 126

Stosunek zobowiązaniowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1470

5 marca 2013 r. Na nast ę pne zaj ę cia: - uchw. (7) SN z 26.01.2005, III CZP 42/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 149 - wyr. z 22.11.2006, V CSK 299/06, OSNC 2007, nr 9, poz. 143 - wyr. z 16.05.2012, III CSK 273/11, lex nr 1224683 Zobowiązania pieniężne - zobowiązania pieniężne sensu stricto i zob...

Właściwość/natura stosunku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

WŁAŚCIWOŚC/NATURA STOSUNKU Trzecim ograniczeniem zakresu swobody kształtowania treści stosunku zobowiązaniowego, wymienionym w sformułowaniu art. 353 1 KC na pierwszym miejscu, jest „ właściwość (natura) stosunku”. Wyróżnia się szersze i węższe znaczenie . Szersze oznaczałoby określone w ustawie...

Obowiazki najemcy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

OBOWIĄZKI NAJEMCY Uiszczać w umówionym terminie świadczenie wzajemne w postaci czynszu , który z reguły ma charakter świadczenia okresowego / art. 669 § 1 KC / Jeżeli termin płatności czynszu nie został ustalony w umowie - powinien być płacony z góry Gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - z...

Papiery wartosciowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

PAPIERY WARTOŚCIOWE Papiery wartościowe - dokumenty o szczególnej właściwości, swoiście powiązane z prawami majątkowymi (zwłaszcza wierzytelnościami) wskazanymi w treści dokumentu. Posiadanie dokumentu stanowi niezbędną przesłankę przypisanie prawa osobie formalnie uprawnionej z dokumentu i prze...

Prawo najmu, umowa najmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

UMOWA NAJMU Umowa wzajemna - wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz / art. 659 § 1 KC / Przedmiot najmu - wszelkiego rodzaju rzeczy ruchome i nieruchome, również ich części skł...

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA Stosunek prawny prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia nie jest kreowany przez czynność prawną, ale działanie . Działający - negotiorum gestor - prowadzi cudzą sprawę , która zarówno wg kryteriów obiektywnych, jak i wg jego intencji należy do sfery interesó...

Przekaz - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

PRZEKAZ - abstrakcyjny charakter przyjęcia przekazu, a także czynności kreujących zobowiązania na gruncie prawa papierów wartościowych doniosła funkcja przekazu na obszarze papierów wartościowych na konstrukcji przekazu opierają się zobowiązania wynikające z podstawowych kategorii papierów wart...

Sposoby zawierania umów - oferta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. OFERTA 1) Pojęcie oferty a) Oferta - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 KC). - stanowcza propozycja (nie tylko zainteresowanie tą sprawą) zawarcia jakiejkolwiek umowy, która zawiera konieczne elementy...

Sposoby zawierania umów - negocjacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

W razie śmierci oferenta oferta wygasa jedynie wtedy, gdy skutek taki zastrzegł oferent lub wykonanie umowy ściśle wiąże się z osobą oferenta. Jeżeli oferta skierowana jest ad incertas personans, może być w każdej chwili cofnięta bądź zmieniona, chyba, że oferent wyznaczył termin związania (nie ...

Sposoby zawierania umów - aukcja i przetarg

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

III. AUKCJA I PRZETARG 1) Aukcja i przetarg mają charakter wielostronnego i eliminacyjnego postępowania. - ich celem jest umożliwienie podmiotowi zainteresowanemu w zawarciu określonej umowy wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty spośród of...