Uniwersytet Gdański - strona 99

Bezpieczeństwo społeczne - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4641

Prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka zawiera 11 stron. ...Securitologia- nauka o bezpieczeństwie. Jako wyodrębniająca się dyscyplina naukowa podejmuje badania zagrożeń dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo to wolność o...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3899

"Gracz nieskłonny do ponoszenia ryzyka nie chce go zaakceptować, gdy wartość oczekiwana wyników gry jest równa zero. Jest gotów je jednak przyjąć pod warunkiem wypłaty premii ponad wartość oczekiwaną gry. Gracz taki stojąc w obliczu ryzyka jest skłonny zapłacić komuś innemu (np. wykupić ...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - organy egzekucyjne

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2716

doc zajmuje 8 stron i zawiera notatki z postępowania egzekucyjnego w administracji. Notatka omawia takie zagadnienia, jak: postępowanie egzekucyjne, zakres postępowania egzekucyjnego, organy egzekucyjne, nadzór nad egzekucją administracyjną, zasady prowadzenia egzekucji, koszty egzekucyjne, zbie...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Decyzja ostateczna

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2170

Postępowanie administracyjne. 63. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 154, 155, 161) Na podstawie art. 154 § 1 i 2 kpa mogą być uchylone lub zmieniane decyzje ostateczne w rozumieniu art. 16 § 1 kpa. Zakres znaczeniowy pojęcia „decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie naby...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - właściwość NSA

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2268

Opracowanie porusza następujące tematy: uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, właściwość NSA, tryb wnoszenia skarg do NSA, orzeczenia NSA, podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, środki egzekucji należności pieniężnych, środki egzekucji należności niepieniężnych. Postęp...

Gatunki liryczne utrwalone w polskiej tradycji, referat

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Justyna Rybka
 • Poetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3332

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Kochanowski, Janicki, Karpiński, Ody Horacego, pieśni Kochanowskiego, C. Marota, Teokryt w Grecji i Wergiliusz w Rzymie, Leśmian, ballada, sielanka, poemat prozą, sonet, madrygał,

POLITLOGIA Współczesne systemy polityczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Grzegorz Ignaczewski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4445

Mgr Grzegorz Ignaczewski prowadził ćwiczenia z przedmiotu współczesne systemy polityczne, z którego to jest niniejsza notatka. Składa się ona z 26 stron zapisanych w formacie pdf. Są to skany, pismo jest odręczne, czytelne. W notatce poruszone zoastały następujące zagadnienia: system polityczny, mod...