Uniwersytet Gdański - strona 63

Roztwory właściwe i koloidalne - Pierścienie Lieseganga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Perkowski
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

Ćwiczenie 3 Roztwory właściwe i koloidalne Ćwiczenie 3. Roztwory właściwe i koloidalne 1. Wpływ polarności rozpuszczalnika na rozpuszczanie soli nieorganicznych. Obserwacje : NaCl w toluenie nie rozpuścił się, natomiast w wodzie tak. Wnioski : Z...

Rachunek zysków i strat - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1834

A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: I.Przychody netto ze sprzedaży II. Zmiana stanu produktów III. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mater.- B.Koszty działalności operacyjnej I-VII.Koszty wg. rodzajów VIII. Wartość sprzedanych tow. i mater. C. Zysk(strata)ze sprzedaży(A-B) ...

Ściąga 2 z rachunkowości finansowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Zad.4 . 1. Wz-wydano z magazynu x sztuk produktów-wart.w cenie ew. 2 .faktura VAT „kopia” płatna przelewem wystawiona dla spółki.. *x sztuk wyrobów po x zł.*podatek należny23% *suma faktury 3 .Pk-odchylenia od cen Ew.przypadające na sprzedane wyr.got. 4. przeniesienie kosztów sprzedaży 4. przenie...

ściąga z rachunkowości finansowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

1) Pw-przyjęto do magazynu z produkcji x sztuk wyr. got.-wartość w cenie ewiden. 2)koszty zakupu, przypadające na materiały pobrane Do zużycia *bezpośrednie * na cele 3)Pk-przeniesienie kosztów wydziałowych 4)Pk-rzeczywisty koszt wytworzenia wyr.got. 5)Pk-odchylenia od ceny Ew.przypadające ...

Leasing

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

*LEASING - wynajmowanie, dzierżawienie *Kodeks cywilny - Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierani...

Leasingwybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

1 1 Leasing Leasin Wybrane zagadnienia Wybrane zagadnieni 2 Plan 1. Pojęcie leasingu 2.Klasyfikacja leasingu 3.Ewidencja leasingu 4.Leasing a prawo podatkowe 5.Leasing a obowiązek badania sprawozdania finansowego 3 Leasing Lease (ang.) wynajmowanie dzierŜawienie 4 Podstawy prawne leasingu Kodeks Cy...

Obrót towarowy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

*Obrót towarowy - określone czynności polegające na zakupie towarów, ich magazynowaniu i sprzedaży *Towary a ustawa o rachunkowości - aktywa, aktywa obrotowe, rzeczowe akty...

Różnice inwentaryzacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

*Różnice inwentaryzacyjne - Niedobory, Szkody, Nadwyżki *Niedobory i nadwyżki ustala się: - ilościowo i wartościowo - wartościowo. *Ilościowo i wartościowo dotyczy rzeczowych składników majątku (środków trwałych, towarów, materiałów i opakowań), jeżeli ich ewidencja w księgach rachunkowych jest p...

Różnice kursowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

*Różnice kursowe - powstają na skutek wahań kursów-kupna sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut oraz wystąpienia odchyleń pomiędzy kursem średnim walut obcych, a faktycznymi rynk...

Zadanie 1 towary

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

Zadanie 1 Spółka „Marco” - podatnik podatku od towarów i usług prowadzi hurtowy obrót magazynowy towarami wyłącznie opodatkowanymi. Wycena dowodów obrotu zapasami towarów i ewidencja wartościowa zgodnie z Zakładowym Planem Kont ...