Uniwersytet Gdański - strona 58

Budżet

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

XV. BUD Ż ET Bud ż et - zestawienie planowanych na dany okres (np. tydzie ń , miesi ą c, najcz ęś ciej rok) dochod ó w i wydatk ó w jednostki gospodaruj ą cej. 1.) Poj ę cie bud ż etu: a.) scentralizowany fundusz publiczny s ł u żą cy gromadzeniu ś rodk ó w niezb ę dnych do realizacji okre ś lonych...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

XIII. GROMADZENIE D Ó BR PUBLICZNYCH 1). Przyczyny prowadz ą ce do gromadzenia d ó br publicznych: a.) post ę p cywilizacyjny: zmiana charakteru stosunk ó w mi ę dzyludzkich i wzrost znaczenia potrzeb wynikaj ą cych z uspo ł ecznienia wymaga ł a gromadzenia d ó br publicznych, takich jak: publiczne...

Podatki i opłaty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

XIV. PODATKI I OP Ł ATY Podstawowym ź r ó d ł em dochod ó w publicznych s ą podatki. Od strony ekonomicznej podatki s ą przejawem d ó br wypracowanych przez okre ś lone podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiot ó w. Decyzje w zakresie podatk ó w musz ą by ć podejmowane w drodze ustawy (przez par...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...

Cykl komórkowy - Ekspresja genów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Cykl komórkowy  Procesy komórkowe z udziałem DNA  Ekspresja genów   DNA  DNA  RNA  Białko  Trans-      krypcja  Trans-    lacja  Repli- kacja  Synteza DNA i następujący po niej rozdział potomnych   cząsteczek DNA podczas podziału komórki muszą  być ściśle kontrolowane    Prokaryota:    -  Zaraz po ...

Material genetyczny organizmów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Materiał genetyczny organizmów  Wirusy  Wirusy  – brak metabolizmu, zdolności do samoistnego  pomnażania. Mają materiał genetyczny.   Po infekcji komórek gospodarza korzystają z ich enzymów  do produkcji wirusów potomnych.    Wirus mozaiki tytoniu  ssRNA   DNA 

Pytania na egzamin - Błony biologiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

1. Składnik błon biologicznych - typy białek 2. Powstawanie chromoplastów - z jakich typów plastydów 3. Fitoferrytyna - występowanie Fitoferrytyna   - kompleks   żelaza   z   białkiem ,   nietoksyczna   zapasowa forma żelaza w   komórce ro...

Raport- biologia molekularna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Sakowicz
 • Biologia molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Określenie zmian morfologicznych i liczebności komórek traktowanych różnymi stężeniami sulforafanu i nokodazolu w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Przeżywalność komórek w próbce kontrolnej była najwyższa ze wszystkich obserwowanych płytek. Komórki na płytce kontrolnej tworzyły dużą kolonię. Pod ...

Rozmieszczenie opadowa w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

ROZMIESZCZENIE OPADÓW W POLSCE (1961-1990) Przeważająca część opadów w Polsce uwarunkowana jest obecnością wiatrów o kierunkach SW, W, NW. O wysokości opadów decyduje wzniesienie i rzeźba terenu oraz ekspozycja w stosunku do wiatrów deszczonośnych.(A. Schmuck) Najniższe opady występują na nizina...

Stosunki wiatrowe w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Ki erunkowo prędkościowa róża wiatru - BORUCINO (1981-2000) „Obserwowane kierunki wiatru w Polsce na ogół nawiązują do kierunku przepływu mas powietrza , tylko w stosunkowo niewielk...