Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 17

Ekonomietria

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1967

wykład Poniższe zadanie przedstawia model ekonometryczny. Dane w zadaniu dotyczą rocznej produkcji wyrobów skórzanych w firmie produkcyjnej Alex. Do zbudowania modelu wykorzystano dane o rocznej produkcji (Y), wielkości produkcji sprzedanej na rynki zagraniczne (X1) oraz rocznych kosztów związanych ...

Rachunkowosc - Koszty wytworzenia - zadanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2653

Zadania z rachunkowosci Zadanie do egzaminu Firmie zx wybrane konta kosztów przedstawiały się na koniec m-ca stany: Produkcja podstawowa 36600 Koszty sprzedaży 4200 Koszty ogólnego zarządu 9000 W firmie w bm wytworzono 800 szt wyrobów W przy czym planowany koszt wytworzenia 1 szt 50 zł, a rzeczywi...

Audyt wewnętrzny - Audyt finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3899

wykład Wyk³ad 1 26.09.2010POJÊCIE AUDYTU WEWNÊTRZNEGO, JEGO ZAKRES, CELE I ZADANIA I. Pojêcie: „rewizja” oznacza³o samo co sprawdzanie, badanie, ponowne zbadanie „revisio” oznacza ponowne sprawdzenie Audyt finansowy – audit – rewizja ksi¹g, sprawdzanie ksi¹g, sprawdzanie rachunków.Audyt wewnêtrz...

Finanse przedsiębiorstw - ROI - Wskaźniki zyskowności sprzedaży

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3185

Wykłady Finanse przedsiębiorstw ćwiczeniaI. Wskaźniki zyskowności.1.Wskaźniki zyskowności sprzedaży. a) Zyskowność netto sprzedaży =( zysk netto / przychody ze sprzedaży ) x 100% Jest to najbardziej zagregowany wskaźnik z tej grupy. Informuje o wielkości zysku netto uzyskiwanego z każdego złote...

Finanse przedsiębiorstw - Rynek towarów i usług

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4193

Wykłady Wykład 1 22.02.2006 Podstawy zarządzania organizacjąOtoczenie wewnętrzne-ja mam wpływ na otoczenie i otoczenia ma też wpływ na mnie Otoczenie zewnętrzne- nie mam wpływu na otoczenie, otoczenie ma wpływ na mnie W zakresie finansów 1. Podmiotowe- wszystkie podmioty ze mną - Budżet - Ins...

Ekonometria - Elementy modelu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4543

Podstawy ekonometrii PODSTAWY EKONOMETRII Wykład I (16.03.2003) POJĘCIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO. Modelem ekonometrycznym nazywamy konstrukcję formalną, która za pomocą jednego równania bądź też wielu równań odwzorowuje zasadnicze powiązania ilościowe zachodzące między badanymi zjawiskami ekonomi...

Finanse publiczne - Skala zasobów finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4494

wykład Finanse publiczne Wykład 1 23.10.2000 Finanse publiczne – to zjawiska i problemy związane z gromadzeniem, wydatkowaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych. Badają przyczyny i skutki – ile komu i dlaczego trzeba zabrać a komu ile dać. Nauka ta szuka odpowiedzi dotyczących g...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2128

Budżet PaństwaI. Pojęcie Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczes...

Finanse-Procedura budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

PROCEDURA BUDśETOWA ` I. TWORZENIE PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA 1. 2. Planowanie budŜetowe (określenie niezbędnych warunków w kraju) Przekazanie przez dysponentów części budŜetowych Ministrowi Finansów planowanych wydatków na rok przyszły 3. 4. Opracowanie projektu budŜetu przez Ministra Finansów Przek...

Ekonometria-prognozowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Metody prognozowania, czyli takie metody, które służą do wnioskowania o przyszłości na ogół na podstawie prawidłowości zaobserwowanych w przeszłości. Metody prognozowaniaMetody matematyczno-statystyczne Metody nie matematyczne Metody bazujące Metody bazujące metody ankietowe na modelach na model...