Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - strona 14

Aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2709

Aktywa trwałe - zasady wyceny i ewidencji AKTYWA TRWAŁE Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 Ustawy o rachunkowości przez pojęcie aktywów trwałych rozumie się aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych (o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 Uor). Na tej podstawie do składników akty...

Finanse międzynarodowe - POJĘCIE I RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4053

Finanse międzynarodowe Prof. UE dr hab. Janina Harasim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Finansów FINANSE MIĘDZYNARODOWE - materiały do wykładuPOJĘCIE I RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCHKurs walutowy – relacja wymienna dwóch walut, cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.Tabela 1 Czynnik...

Rachunkowość - Produkty gotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2765

Produkty gotowe zasady wyceny PRODUKTY GOTOWE Ewidencja produktów gotowych może być prowadzona przez daną jednostkę według: ❑ rzeczywistego kosztu ich wytworzenia, ❑ planowanego kosztu wytworzenia, ❑ ceny sprzedaży netto (bez podatku V...

Matematyka finansowa - Stopy efektywne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4221

Wykład 2 Wykład 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stopy efektywne Równowa ność stóp Dyskonto handlowe a dyskonto matematyczne Stopy realne Stopy zmienne Reguły odsetkowe Ewa Dziwok, Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Kryteria podziału...

Matematyka fiansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2373

Wzory 2 stopa efektywna procentowa Kapitalizacja z dołu podokresy stopa efektywna roczna (n=1) stopa nominalna 1   n⋅m = m ⋅ ( 1 + ief ) − 1   stopa nominalna (dana stopa efektywna roczna) 1   m = m ⋅ ( 1 + ief ) − 1   ief = ( 1 + ) i nm m −1 ief = ( 1 + ) − 1 i m m i (m) i (m...

Matematyka finansowa - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5831

Zestaw zadań z rozwiązaniami 1 ZESTAW 1 1. Oblicz wartość kapitału równego: a) 340 po 5 miesiącach jeśli i=6% (procent prosty) b) 120 po 63 dniach jeśli d=9% (procent prosty) c) 340 po 3,5 roku dla kapitalizacji 4-letniej stopą i(4)=2% d) 4...

Matematyka finansowa - zadania z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 7434

Zestaw zadań z rozwiązaniami 2 ZESTAW 2 Stopa efektywna, równowa na, realna, zmienna 1. Wyznacz stopę efektywną procentową: jeśli a) kwartalną b) roczną c) 3-letnią 2. Wyznacz stopę efektywną dyskontową: jeśli a) 4-miesięczną b) półroczną c) 2-letnią i(12)=12% 3,03% 12,68% 43,08% d(4)=8% 2,66% 3...

Rachunkowość finansowa - Różnice kursowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3031

Zadania Zadanie 2.5 Zbiór ćwiczeń z „Rachunkowości finansowej” – s.27- 28. W grudniu 200X r. jednostka gospodarcza sprzedała kontrahentowi zagranicznemu produkty gotowe za 10 000 USD. W dniu przeprowadzenia transakcji obowiązywały następu...

Finanse przedsiębiorstw - Mierniki płynności finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2632

zagadnienia P³ynnoœæ finansowa - zdolnoœæ do sp³aty zobowi¹zañ bie¿¹cych (aktywami obrotowymi); inaczej zdolnoœæ do zamiany aktywów obrotowych na gotówkê; najwa¿niejszy aspekt zarz¹dzania finansowego. Wyp³acalnoœæ - zdolnoœæ do sp³aty wszystkich zobowi¹zañ. Mierniki p³ynnoœci finansowej. CR (curr...

Prawo Międzynarodowe - Prawo kolizyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2149

zagadnienia Tezy egzaminacyjne z przedmiotu kierunkowego PRAWO MIĘDZYNARODOWE część dotycząca prawa prywatnego międzynarodowegoI. Zagadnienia wstępne 1 II. Wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarodow...