Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 55

Instytucje UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje: -Rada Europejska -Parlament Europejski -Rada Unii Europejskiej -Komisja Europejska -Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej -Europejski Trybunał Obrachunkowy Or...

Najważniejsze akty prawne i system decyzyjny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Najważniejszy akty prawne i system decyzyjny Źródła prawa UE: * prawo pierwotne * prawo wtórne Prawo wtórne: * akty ustawodawcze *akty delegowane * akty wykonawcze * akty „bez przymiotnika” * porozumienia międzyinstytucjonalne, * akty nienazwane Akty ustawodawcze: * rozporządzenia * dy...

Ochrona konkurencji i konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Wspólna polityka rolna Historia: niedobór żywności podczas i po II wojniekonieczność importuchęć samowystarczalnościWPR Zasady * zasada wspólnego rynku * zasada preferowania wspólnoty * zasada solidarności finansowej Reforma MacSharry’ego * odejście od utrzymywania cen na rzecz

Polityka spójności i fundusze europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

Polityka spójności i fundusze UE Polityka spójności (2007- 2013- regiony) Cele: * konwergencja - zakwalifikowane regiony z PKB per capita (PSN) poniżej 75% średniej UE-25, tj. 100 regionów, w których mieszka ponad 170 mln ludności. * ...

Proces integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

1.05.2004- Przystąpienie do Unii 16.04.2003 (Ateny)- Traktat akcesyjny * Kryteria Kopenhaskie: * polityczne (państwo prawa, poszanowanie praw człowieka itp) * ekonomiczne (ustrój kapitalistyczny, gosp. wolnorynkowa, liberalizm) * przyjęcie dorobku prawnego (trzeba przyjąc cały dorobek prawny U...

Gałąź prawa i elementy stosunku prawnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

GAŁĄŹ PRAWA – zespół norm, który reguluje jednolite stosunki społeczne:  Prawo konstytucyjne jest to system norm zawartych w konstytucji i innych ustawach, które regulują zasady ustroju państwa, podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie oraz system i wzajemne stosunki pomiędzy organami władzy,...

Odpowiedzialność, wina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA to obowiązek ponoszenia tej odpowiedzialności przez sprawce szkody. Podstawami odpowiedzialności odszkodowawczej są:  Wina sprawcy (najczęściej)  Ryzyko - odpowiedzialność na zasadzie ryzyka obciąża odszkodowawczo sprawcę, nawet wówczas gdy nie można mu przypis...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

PRAWO jest to zespół norm postępowania wydanych przez państwo, których wykonanie jest gwarantowane . przymusem państwowym. Normy prawne w przeciwieństwie do norm moralnych, wyznaniowych i zwyczajowych są zawsze spisane i tylko za nimi...

Posiadanie, Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

POSIADANIE Posiadanie nie jest prawem. Jest to stan faktyczny, gdzie ktoś sprawuje władztwo nad rzeczą i ma wole właściciela. Konstrukcja posiadania zakłada określone konsekwencje w sferze prawa np. przy zasiedzeniu, znalezieniu bądź też w sytuacji ochrony posiadania. Są dwa rodzaje posiadania: ...

Przedawnienie roszczeń, prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (roszczenie – możliwość skutecznego domagania się określonego działania)  Z zastrzeżeniem prawa własności oraz dóbr osobistych, roszczenia z nimi związane ulegają przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, ze osoba zobowiązana może wobec uprawnionego uchylić się od spełnienia...