Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 45

Nadzwyczajne zaostrzenie kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

NADZWYCZAJNE ZAOSTRZENIE KARY Nadzwyczajne zaostrzenie kary stanowi przeciwieństwo nadzwyczajnego złagodzenia. Polega ono na tym, że sąd wymierza sprawcy karę wyższą od tej, jaką zastosowałby w normalnych warunkach, w szczególności może wyjść ponad górną granicę kary przewidzianą przez ustawę dla ...

Ochrona pracy młodocianych i kobiet

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH I KOBIET 1. Ochrona pracy młodocianych Tak zwana ochrona pracy realizowana jest przez normy prawne dotyczące przede wszystkim ochrony zdrowia i życia pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem narzędzi i warunków pracy. Obok ogólnych przepisów 0 bezpieczeństwie i higien...

Odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych środków komunikacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZY MECHANICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI W sposób analogiczny do przedstawionych poprzednio zasad odpo- wiedzialności przedsiębiorstw i zakładów posługujących się siłami przyrody uregulowana jest także odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych środków komunikacji. Posiadacze ...

Odpowiedzialność przedsiębiorstw wykorzystujących siły przyrody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW STOSUJĄCYCH SIŁY PRZYRODY Przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, wody, energii jądrowej itp.) ponoszą odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z ruchem przedsię...

Odpowiedzialność skarbu państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych 69 stanowi specjalne zagadnienie, nie mieszczące się w ramach normalnych reguł odpowiedzialności cywilnej. Niewystarczające okazu...

Odpowiedzialność za cudze czyny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CUDZE CZYNY Odpowiedzialność za cudze czyny obejmuje zróżnicowane pod względem faktycznym i prawnym sytuacje, a w szczególności: a) odpowiedzialność za czyny osób niepoczytalnych, b) odpowiedzialność za czyny osób, którym powierzono dokonanie czynności, c) odpowiedzialność za c...

Odpowiedzialność za własne czyny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE CZYNY Podstawową odmianą odpowiedzialności deliktowej jest odpowiedzialność za własne czyny 66 . Kluczowy w tym zakresie przepis art. 415 k.c. stanowi, że kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Jak wynika z przytoczonego przep...

Ogólne informacje o prawie cywilnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE CYWILNYM 1. Pojęcie prawa cywilnego Polskie prawo cywilne jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa i łącznie z innymi gałęziami, jak prawo konstytucyjne, finansowe, karne itd., tworzy system prawa naszego państwa. Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosu...

Ogólne uwagi o prawie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

OGÓLNE UWAGI O PRAWIE PRACY Prawo pracy w systemie prawa polskiego traktowane jest jako samo- dzielna gałąź prawa. Wywodzi się ono z prawa cywilnego i do niedawna stanowiło jego część, a i obecnie zawiera wiele elementów cywilnopraw- nych. O wyodrębnieniu prawa pracy zdecydowało coraz większe nasy...

Okoliczności wyłączajace odpowiedzialność karną

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ Okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność karną są te wszystkie okoliczności, które powodują - z różnych przyczyn - że popełniony czyn przestępny nie pociąga za sobą wymierzenia sprawcy kary. Przyczyny, dla których państwo wstrzymuje się od uka...