Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 33

Prezydent - rola i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

PREZYDENT m^lu^ Prezydent jest głową państwa i - według słów ustawy konstytucyjnej - najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach wewnętrznych i mię- dzynarodowych. Określając najogólniej jego kompetencje ustawa stanowi, że Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji Rzeczypospolitej Pols...

Prokuratura - definicja prokuratury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

20. PROKURATURA Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia prawo- rządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw. Drugie z wymienionych zadań koncentruje się na czynach naruszających prawo karne. Natomiast strzeżenie praworządności ma szerszy charakter i nie ogranicza się do ob...

Publikowanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

PUBLIKOWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Ustawy i inne akty normatywne zawierają reguły postępowania po- wszechnie obowiązujące, tzn. takie, które odnoszą się do wszystkich. Wszyscy "_sż mogą być zainteresowani w poznaniu ich treści. Państwo chcąc wymagać od obywateli przestrzegania przepisów powinno ...

Rada Ministrów - definicja i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

RADA MINISTRÓW Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz- ną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów (rządu) należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, któ...

Sądy - definicja i zadania sądów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

SĄDY Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów, różniącą je od innych organów państ- wowych i znamionującą ich działalność, jest niezawisłość (zasada niezawis...

Samorząd terytorialny - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

. SAMORZĄD TERYTORIALNY 1. Uwagi ogólne Samorząd terytorialny został w Polsce przywrócony niemal dokładnie po upływie czterdziestu lat od chwili zlikwidowania w 1950 r. i zastąpieniu go jednolitą, scentralizowaną administracją państwową, obejmującą zarządzanie krajem od szczebla centralnego aż po...

Sejm jako organ ustawodawczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

SEJM 1. Sejm jako organ ustawodawczy Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Re- prezentuje - podobnie jak Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu przez akt wyboru. Zakres kompetencji...

Senat - pojęcie i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

SENAT Senat jest drugą obok Sejmu izbą parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn. procesie stanowienia prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Upraw- nienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalanyc...

Stosowanie prawa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mieszane z przestrzeganiem prawa. Przez przestrzeganie prawa należy zaś rozumieć takie postępowanie obywateli i organów państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Stosow...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH Państwo realizuje swoje funkcje oraz rozliczne zadania szczegółowe w róż- nych dziedzinach życia społecznego przy pomocy przeznaczonego do tego aparatu. Ma on postać systemu organów, które na poszczególnych odcinkach występują jako reprezentanci państwa i w granicach prz...