Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 32

Kodeks i kodyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

KODEKS I KODYFIKACJA Posługując się terminami prawnymi stosunkowo często napotykamy poję- cie kodeksu, a także pojęcia pokrewne, jak kodyfikacja, prace kodyfikacyjne, komisja kodyfikacyjna itd. Kodeks jest to obszerny akt normatywny, oparty na jednolitych zasa- dach, zazwyczaj w formie ustawy, re...

Kolizje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

KOLIZJE PRZEPISÓW PRAWNYCH Omówione poprzednio zagadnienie luk w prawie dotyczy takiej sytuacji, w której dla rozstrzygnięcia sporu lub oceny zdarzenia nie ma właściwego przepisu. W sprawie omawianej obecnie sytuacja jest odwrotna: przepisów jest zbyt wiele. O kolizji przepisów prawnych mówi się...

Luki w prawie - Analogia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

LUKI W PRAWIE We wszystkich niemal gałęziach prawa organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności luki w systemie prawnym. Stanowi to oczywiście utrudnienie w pracy organu. Jeśli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szcz...

Najwyższa Izba Kontroli - Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. P...

Notariat - pojęcie notariatu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

NOTARIAT Notariat jest instytucją, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. W formie aktu notarial...

Organy administracji państwowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Działalnością administracyjną państwa nazywa się w pewnym uproszczeniu to wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Była już 0 tym mowa wyżej. Działalność tę prowadzą organy administracji. Organami administracji państwowej są te organy państw...

Pojęcie administracji - Administracja państwowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

POJĘCIE ADMINISTRACJI Administraq'a (zarząd, zarządzanie) jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalno- ści państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państ- wowych zajmujących się administrowaniem (np. w Stanach Zjednoczonych...

Pojęcie konstytucji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

POJĘCIE KONSTYTUCJI Nazwa „konstytucja" pochodzi od łacińskiego słowa constitutio - ustrój. Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytuq'a określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. W szczególności w ...

Postępowanie administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i formy postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konie...

Prawo administracyjne - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

. ISTOTA I PRZEDMIOT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Pojęcie prawa administracyjnego zostało przedstawione już poprzednio, w ramach systematyki prawa. Przypomnijmy sobie, że prawem administracyj- nym nazywamy zespół norm regulujących: a) strukturę i kompetencje organów administracji państwowej, b) stosun...