Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 73

Marketing usług

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

2. Organizacja non-profit - organizacja , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku . Najczęściej jest to stowarzyszenie - dobrowolne, trwałe i...

Czas a proces zarządzania relacjami z klientami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Bazarnik
 • Organizacja i sztuka sprzedaży
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

C zas a proces zarządzania relacjami z klientem: spojrzenie pojęciowe i metodologiczne Teoria Cel - pojęcie czasu jest właściwie połączone z konceptualizacją i badaniem empirycznym procesów organizacyjnych takich jak zarząd...

Gwarancja jakości i gwarancja europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Gwarancja jakości i gwarancja europejska Gwarancja jakości Gwarancja jakości powstaje na podstawie umowy. Do zawarcia umowy konieczne jest wydanie dokumentu gwarancyjnego, który może wystawić sprzedawca lub producent. Oświadczenie gwaranta wymaga zachowania formy pisemnej, natomiast oświadczenie ...

Ochrona konkurencji i konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję Przesłanki zastosowania zakazu porozumienie, uczestnikami porozumienia są przedsiębiorcy, ...

Odpowiedzialność za produkt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 449¹ - 449¹⁰. Składniki oceny bezpieczeństwa: Wady konstrukcyjne (myśl techniczna), Wady instrukcyjne (korzystający źle zaznajomiony), Wady fabryczne (pojedyncze sztuki w serii wynikłe z zawo...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

Podstawowe pojęcia Konkurencja, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, Konsument, Swoboda kontraktowania, Bezpieczeństwo produktów, Umowa adhezyjna, Wzorzec umowny. Konkurencja - jej znaczenie w gospodarce i prawie Wolna (swobodna), uczciwa i równa konkurencja jest fu...

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym Zakres podmiotowy Przedsiębiorcy - to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i c...

Umowy zawierane poza lokalem i na odległość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawo ochrony rynku i konsumenta
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Lokal przedsiębiorstwa Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Przepisy stosuje się także do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania ofert konsu...

Usługi turystyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

Usługi turystyczne usługi przewodnickie, usługi hotelarskie, wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym Impreza turystyczna, wycieczka impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują

Wzorce umowne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konkurencji
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3843

Wzorzec umowny - pojęcie Wzorzec umowny to przygotowane jednostronnie z góry (przed zawarciem umowy) postanowienia kształtujące treść stosunku prawnego, jaki ma wiązać strony. Ogólne warunki umów zawierają zbiór postanowień mających stanowić treść zawieranej umowy. Wzory umów regulowane są w post...