Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 55

Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3241

Wykład 2 - Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym Polecenie wypłaty jest nieuwarunkowaną formą zapłaty za towar jednakże w rzadkich przypadkach importer może uzależnić wypłacenie należności eksporterowi od spełnienia przez niego określonego warunku, np. wydania dokumentów dotycz...

Uwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Głogowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1974

Wykład 4 - Uwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym Inkaso - Polega na pobraniu określonej sumy pieniężnej przez podmiot inkasujący (zazwyczaj bank), działający na rzecz danego zleceniodawcy, w zamian za wydanie wskazanej osobie prze...

Weksle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1498

Wykład 3 - Weksle Weksel trasowany (Bill of Exchange): To dokument, w którym wystawca (trasant) poleca innej osobie (trasatowi) zapłacić w oznaczonym terminie określoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby (remite...

Wstęp do rozliczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Wykład 1 - Wstęp do rozliczeń Podział rozliczeń: Sposoby pieniężne: Przedpłata 100% Zaliczka (np. 30%) Zapłata gotówką Płatność za pobraniem Płatność w rachunku otwartym Płatność w zamian za dokumenty (uwarunkowane formy zapłaty) Inne formy rozliczania transakcji (rachunek zastrzeżony, kons...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3577

Dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja Obowiązuje wykład! Maria Sierpińska,  Tomasz Jachna - "Ocena przedsiębiorstwa  według  standardów  światowych" Bednarski,  Duraj - "Analiza  Ekonomiczna  w Przedsiębiorstwie" Gabrusewicz...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

ANALIZA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA Bilans - najważniejszy element sprawozdania finansowego, który stanowi dwustronne zestawienie majątku firmy tj. aktywa i pasywa inna definicja - Bilans - statyczne ujęcie

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1666

ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - analiza wyniku finansowego Wynik finansowy stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatu działalności przedsiębiorstwa i otrzymujemy go przez porównanie przychodów z odpowiadającymi im kosztami. Jeżeli przychody przeważają nad kosztami - zysk, w przeciwnym wypa...

Istota Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2002

ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej Istota analizy ekonomicznej Cele i zadania analizy ekonomicznej Elementy i przedmiot analizy ekonomicznej Rodzaje wskaźników analitycznych i ich cechy Rodzaje analiz ekonomicznych Materiały źródłowe i sposoby pr...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Rachunkowość Finansowa 1. Wyjaśnić istotę rachunkowości finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, możemy przedstawić sytua...

Statystyka - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

MIARY PRZECIĘTNE ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej ŚREDNIA HARMONICZNA (cechy o charakterze ilorazu np. prędkość, gęstość zaludnienia) ŚREDNIA GEOMETRYCZNA DOMINANTA (WARTOŚĆ MODALNA) Gdzie: dolna granica ...