Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 262

Prawo handlowe - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

Prawo Handlowe1.Prawo GospodarczePrawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, k...

Przedsiębiorstwo państwowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.* (jednolity tekst)Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (1) Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Art. 2. 1. Organy przedsiębiorstwa s...

Prawo cywilne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

PRAWO CYWILNE – to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. STOSUUNKI CYWILNO-PRAWNE - równorzędność pozycji stron stosunku. Równorzędność – nie wolno coś komuś narzucić w stosunku cywilno-prawnym, żadna ze stron nie ma wobec partner...

Prawo cywilne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1232

1. Część ogólna: umowy - pojęcie, rodzaje, procedury zawierania umów wadliwość umów i czynności prawnych przedstawicielstwo i pełnomocnictwo 1. Polski system własnościowy własność własność gruntu własność ruchomości własność budynków i lokali użytkowanie wieczyste ograniczone prawa rzeczowe (użytkow...

Prawo cywilne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Pojęcie, zakres i zasady prawa cywilnego Prawo cywilne jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane. Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosu...

Postępowanie administracyjne - Właściwości organów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3948

Postępowanie przed organami administracji Publicznej: 1. Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - kończy się wydaniem decyzji i uregulowane jest w kpa (np. pozwolenie na budowę, wydanie paszportu, nakaz rozbiórki budynku) 2. Szczególne postępowanie administracyjne: - postępo...

Prawo administracyjne1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego Konstytucję stosuje się bezpośrednio – jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. – jeden z działów prawa. 3 grupy: 1. Prawo adm. ustrojowe – określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorząd...

Prawo samorządu terytorialnego - Władztwo administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Samorząd - - w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych - w znaczeniu prawnym- - ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych) - korporacja osób ...

Ustrój administracyjno-publiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Administracja publiczna – system podmiotów o różnym charakterze prawnym utworzonym w drodze ustawy i przez ustawę wyposażony w kompetencje w zakresie stosunków społecznych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Skutki działania administracji publicznej są przypisywane państwu. Tak rozumiana administrac...

Prawo administracyjne - ściąga1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

Administracja Stosunek prawny –4) akty -zaniami. opiera się na stosunki, w dekloratoryjne Przesłanki kryterium których (wskazują uznania admin.: podmiotowym, jestwyznaczona przez zaistnienie musi wynikać z to pewien rodzaj normy prawne określonego normy prawnej; organizacji, sytuacja prawna sto...