Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 172

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4305

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ogólne pojęcia zarządzania finansami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo, finanse przedsiębiorstw, trzy obszary decydujące o finansach przedsiębiorstw, założenia dotyczące celu działania przedsiębiorstwa, obszary od...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3815

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: swoboda przepływu towarów, wymóg efektu bezpośredniego, wspólna taryfa celna, prawo wspólnotowe, ograniczenia swobody przepływu towarów, definicja towaru, opłaty, cło. Ponadto w dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: opłaty krajowe, z...

Begg Makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 17465

Opracowanie zawiera 70 stron i zostały w nim poruszone takie tematy jak: dochód narodowy, ruch okrężny w gospodarce, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, Dobra finalne, dobra pośrednie, wartość dodana, metody liczenia PKB, doch...

Prawo karne notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4487

W dokumencie prawo karne znalazły się podstawowe definicje z dziedziny prawa karnego, które są niezbędne nie tylko do zdania egzaminu, ale również do zrozumienia skomplikowanej teorii prawa karnego. W notatce zdefiniowano źródła prawa karnego, zakres obowiązywania prawa karnego w czasie i przestrze...

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3668

Wyjaśniono czym jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, z notatki można się również dowiedzieć jak wygląda proces wykładni prawa, stosowanie i obowiązywanie prawa. Poruszono również temat luk prawnych i zasad obowiązywania prawa w czasie. Notatka ma bardzo ładną oprawę graficzną, dzi...

Podstawy prawa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3136

Pierwsza część zawiera podstawowe informacje o prawie, hierarchię aktów prawnych, opis metod wykładni prawa. Kolejna część to prawo konstytucyjne, gdzie opisany został system sądownictwa polskiego, działanie Sądu Najwyższego i Trybunały Konstytucyjnego. W następnej części można zapoznać się z prawe...

Filozofia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6692

Tomasz z Akwinu, metafizyka, byt, własności tomizmu, Fryderyk Nietzche, nihilizm, metafizyczny charakter chrześcijaństwa, chrześcijaństwo a nowoczesność, nadczłowiek, Immanuel Kant, imperatyw kategoryczny, Zygmunt Bauman, filozofia Heideggera, pytania o sens bycia, sposoby bycia, nowoczesność, kons...

Pytania testowe z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3878

Przedmiot prowadzony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dokument ma 15 stron i zawiera w sumie 155 pytań. Pytania testowe poruszają zagadnienia takie jak: pieniądz, funkcje pieniądza, rodzaje pieniądza, kryterium malejącej płynności J.R. Hicksa, finanse, zjawiska finansowe, funkcje fina...

Definicje - psychologia społeczna, różnice indywidualne, psychologia o...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1687

Tłumaczy 234 zagadnienia. Porusza kwestie takie jak: psychologia społeczna, różnice indywidualne, psychologia osobowości, behawioryzm, psychologia postaci, samoocena, obserwacja systematyczna, technika niskiej piłki, teoria autoafirmacji, schematy, efekt uporczywości, heurystyki wydawania sądów,t...

Analiza strategiczna space

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2674

Charakterystyka metody SPACE. Etapy postępowania: wyznaczenie czterech wymiarów przestrzeni, w której identyfikuje się pozycję firmy, jak i charakteryzujących je determinant, narysowanie układu współrzędnych, którego półosie (+x, -x, +y, -y stanowią odpowiednio: IS, CA, FS, ES), skwantyfikowanie wy...