Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 16

Statystyka - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2296

WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA - współczynnik determinacji (0 - nie ma zależności, -1 lub 1 - zależn. funkcyjna)współ determinacji - cov - kowariancja(miara współzmienności)r- współczynnik korelacji, jego war...

Statystyka - zagadnienia i interpretacja wzorów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1036

Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji? Analiza wariancji polega na badaniu istotności wpływu wyodrębnionego czynnika klasyfikacyjnego (zabiegu) na zmienną objaśnianą. Hipoteza jaką chcemy weryfikować to: Ho = μ1=μ2=μr c...

Statystyka matematyczna pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji, analizie danych. Celem generalnym stosowania tych metod, jest otrzymywanie, na podstawie danych, użytecznych uogólnionych informacji na temat zjawiska, którego dotyczą. Proces pozyskiwania danych ogólnie...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1589

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...

Statystyka opisowa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1960

Statystyka opisowa Statystyczne metody badania prawidłowości w zakresie struktury zjawisk masowych Jak pamiętamy są cztery rodzaje prawidłowości statystycznej: prawidłowość w zakresie struktury prawidłowość w zakresie dynamiki prawidłowość w zakresie współzależności w czasie prawidłowość w zakres...

Szereg czasowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska. Najczciej buduje si model liniowy trendu: gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów. Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w za...

Zmienna losowa skokowa i jej rozkład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

STATYSTYKA Wnioskowanie statystyczne to proces myślowy polegający na formułowaniu sądów o całości przy dysponowaniu o niej ograniczoną liczbą informacji. Zmienna losowa skokowa i jej rozkład Zmienną losową X jest wielkość, która przy zajściu każdego zdarzenia losowego ω przyjmuje konkretną wartoś...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 2716

Struktura sektora (wg EBC): Bank Centralny Pozostałe monetarne instytucje finansowe (licencjonowane -banki uniwersalne, komercyjne, specjalistyczne, spółdzielnie kredytowe) Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych Międzynarodow...

Klasyczny model regresji liniowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2135

WST P    Słowo  ekonometria  pochodzi od słowa greckiego:  iokonomia  (administracja, gospodarka) i  metron  (miara) [mierzenie w ekonomii]. Po raz pierwszy termin ten pojawił si  w 1910 roku  w  pracy  Pawła  Ciompy  (Paweł  Ciompa   Zarys  ekonometryi  i  teoria  buchalteryi ,  Lwów:  Wydawnict...