Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 149

Bezrobocie - Miejsce pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Bezrobocie to sytuacja, gdy ludzie szukający pracy nie mogą jej otrzymać. Cechy osób bezrobotnych: pozostawanie bez pracy, poszukiwanie pracy, gotowość do pracy. Zasoby siły roboczej obejmują wszyst­kich tych, którzy jako pracownicy na­jemni wykonują jakiś zawód lub są zare­jestrowani jako chcąc...

Inflacja - Slumpflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Inflacja jest to proces wzrost u ogólnego (średniego) poziomu cen. (nie każdy wzrost cen stanowi inflację - zmiany cen na pojedynczym rynku, spowodowane zmianami warunków funkcjonowania tego rynku, nie są inflacją) Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest defl acja. Miary inflacji : wskaźnik

Kreacja pieniądza i narzędzia BC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1603

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Metody walki z inflacją

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

Metody walki z inflacją (lub jej skutkami) Metody przeciwdziałania inflacji Metody przeciwdziałania skutkom inflacji. Ad. 1. Metody przeciwdziałania inflacji zastosowanie restrykcyjnej polityki pieniężnej- ograniczenie tempa wzrostu nominalnej podaży pieniądza- metoda zalecana przez monetarystów ...

Notatki makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491

MAKROEKONOMIA - 1 Makroekonomia zajmuje się gospodarką jako całością oraz współzależnościami między wielkościami agregatowymi (dochód narodowy, konsumpcja, zatrudnienie, bezrobocie, podaż pieniądza, bilans płatniczy, inwestycje, oszczędności). Popyt zagr egowany jest to suma którą gospodarstwa d...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4501

GOSPODARKA Y=C+I+G+X-Z-T Y=C+S Efekt podażowy inwestycji powoduje powiększenie możliwości kreowania dóbr przez rozbudowę zdolności produkcyjnych Wzrostu inwestycji powoduje wzrost oszczędności. Jeżeli wydatki państwa wzrosną o taką samą wielkość jak podatki to PKB również wzrośnie o taką samą wi...

Pułapka płynności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Pytania z egzaminu z makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547

Restrykcyjna polityka monetarna i fiskalna. Plusy i minusy zjawiska tłumienia. Wpływ obniżenia stopy podatku dochodowego na produkcję potencjalną. Szok popytowy dodatni i ujemny - przedstawic. Inwestycje w ujęciu nowoczesnych teorii ekonomii...

Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3927

Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji Pojawienie się społeczno-ekonomicznych skutków inflacji zależy przede wszystkim od stopy inflacji (czyli siły procesów inflacyjnych). Innym czynnikiem wpływającym na wystąpienie kosztów inflacji jest to, w jakiej mierze inflacja jest antycypowana (przewidywan...

Teorie bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1624

TEORIE BEZROBOCIA Ekonomia klasyczna i Karol Marks Adam Smith uważał, że istnieje zależność pomiędzy wielkością płac a przyrostem naturalnym. Opracował teorię mówiącą, że gdy wzrosną płace to nastąpi większy przyrost naturalny. W jego czasach zależność ta była wielce prawdopodobna. Dodatkowo twie...