Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 128

Polityka inwestycyjna całość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

19. Polityka inwestycyjna Inwestycje - podstawowy czynnik wzrostu i przekształceń strukturalnych gospodarki. Polegają one na przekształceniu środków pieniężnych w składniki majątku trwałego. Kierunki polityki inwestycyjnej: Regulowanie ogólnych rozmiaró w inwestycji w gospodarce - wywieranie wpły...

Program Powszechnej Prywatyzacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Program Powszechnej Prywatyzacji - to realizowany od grudnia 1994 roku do 1998 roku, rządowy program przekształcenia 512 przedsiębiorstw państwowych (ok. 10% ówczesnego

Prywatyzacja ogólny zarys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunków własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników majątkowych osobom prywatnym (fizycznym i prawnym); także zwrot odpowiedni...

Charakterystyka przedsiębiorcy- podejście kompleksowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2296

Alicja Mączka Charakterystyka przedsiębiorcy - podejście kompleksowe Charakterystykę przedsiębiorcy w ujęciu integracyjnym, pragnę zacząć od opisu cech biograficznych tej postaci. Charakteryzowana osoba to mężczyzna w wieku 45 lat, który posiada wykształcenie wyższe. Ciekawym elementem w jego bi...

DEFINICJE PRZEDSIĘBIORCY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

Przedsiębiorca (Mark Casson) - osoba, która pełni wyspecjalizowaną rolę - podejmuje podstawowe decyzje o koordynacji rzadkich zasobów. Przedsiębiorca (R.Cantillon) - działa w handlu; kupuje towar po cenie niższej, sprzedaje po wyższej, ale niepewnej. Przywraca równowagę rynkową (przewozi towary ...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

Pojęcie przedsiębiorcy - a rt. 4 u .s.d.g. Treść Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsi...

Warunki stosowania koncepcji przedsiębiorczości wewnętrznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Warunki stosowania koncepcji przedsiębiorczości wewnętrznej Podstawowym warunkiem skuteczności koncepcji realizowanych w instytucjach są: - kreowanie klimatu i przedsiębiorczej kultury organizacji, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości wśród kierownictwa; - tworzenie innowacyjnych struktur ...

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i KRS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis do rejestru. Zasad y ogóln e - Art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wg brzmienia obowiązującego od 31 marca 2009 r.): 1.Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożen ia wniosku o wpis do ewidencji działalnoś...

Struktura bilansu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2072

AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkookresowe III. Inwestycje krótkookresowe IV....

Rachunkowość- wstęp do przedmiotu wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1589

Rachunkowość - jest to system identyfikacji pomiaru przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej firmy i osiągniętych wynikach służących celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych podmiotów. Przedmiotem rachunkowości jest pomiar, rejestracja i prezentacja takich zdar...