Udział w zyskach i stratach społki jawnej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział w zyskach i stratach społki jawnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Udział w zyskach i stratach
9Zgodnie z art. 51 § 1 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu, aczkolwiek umowa może stanowić inaczej. Nie można jednak pozbawić jedynie jednego bądź kilku wspólników prawa do udziału w zysku spółki, ponieważ postanowienie takie, jako sprzeczne z naturą stosunku spółki, byłoby nieważne na mocy art. 58 w zw. z art. 3531 k.c. Gdyby natomiast prowadzona przez spółkę działalność gospodarcza nie była prowadzona w celach zarobkowych, wówczas zysk nie zostaje przeznaczony do podziału, lecz na inne cele, a więc każdy wspólnik w równym stopniu pozbawiony jest tego prawa.
Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Również i w tej kwestii umowa może przewidywać inne zasady udziału w stratach, w szczególności może zwolnić całkowicie wspólnika od udziału w stratach.
9Udział w zyskach nie może być utożsamiany z udziałem kapitałowym wspólnika. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada bowiem wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Natomiast udział w zyskach jest, co do zasady, niezależny od wartości tego wkładu. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu, a w konsekwencji do podwyższenia swojego udziału kapitałowego. Jeżeli natomiast chodzi o zmniejszenie udziału kapitałowego, to wymaga ono zgody pozostałych wspólników. W tym celu wspólnik nie może potrącać wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelnością spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia szkody.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz