łódzkie

Biotechnologia środowiska Politechnika Łódzka

Głównym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu biotechnologii środowiska. Program na tym kierunku studiów zawiera następujące treści: procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, bioprocesy w oczyszczaniu ścieków, utylizacja odpadów (głównie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego), recykling materiałów, bioremediacja środowisk zanieczyszczonych materiałami ropopochodnymi i ksenobiotykami, znaczenie technologii przyjaznych środowisku, biała i zielona biotechnologia, metody stosowane w ocenie zagrożeń i usuwaniu zanieczyszczeń, metody biotechnologiczne, monitoring środowiska.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Biotechnologia środowiska na Politechnice Łódzkiej

Przedmioty: