Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 64

Testowanie hipotez statystycznych - podstawowe pojęcia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PODSTAWOWE POJĘCIA Def. Przez hipotezę statystyczną rozumiemy dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Prawdziwość p...

Analiza dyskryminacyjna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

ANALIZA DYSKRYMINACYJNA Ogólna charakterystyka analiza dyskryminacyjna stanowi zespół metod dyskryminacyjnych i klasyfikacyjnych metody dyskryminacyjne mają na celu ustalenie, które z dostępnych zmiennych najbardziej różnicują (dy...

Analiza głównych składowych - metody czynnikowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1435

METODY CZYNNIKOWE Metody czynnikowe stanowią zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na zredukowanie dużej liczby zmiennych do kilku wzajemnie nieskorelowanych czynników. Zachowują one stosunkowo dużą część informacji tkwiących w zmiennych pierwotnych, a jednocześnie każda z nich jest ...

Analiza kanoniczna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1603

ANALIZA KANONICZNA Ogólna charakterystyka analiza kanoniczna stanowi uogólnienie liniowej regresji wielorakiej na dwa zbiory zmiennych (pozwala badać związki zachodzące pomiędzy dwoma zbiorami zmiennych) związki te są interpretowane jako zależności między dwoma typami nowych zmiennych zwanych zmie...

Metody grupowania obiektów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

METODY GRUPOWANIA OBIEKTÓW Cele grupowania: utworzenie jak najbardziej jednorodnych grup obiektów (skupień) ze względu na podobieństwo w zakresie wewnętrznej struktury charakteryzujących je zmiennych. Kryteria grupowania: homogeniczności: obiekty należące do tej samej grupy powinny być do siebie ja...

Metody porządkowania liniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1967

PODZIAŁ METOD TAKSONOMICZNYCH ZE WZGLĘDU NA CEL PROWADZONEGO BADANIA Metody porządkujące badane obiekty: uporządkowanie liniowe - rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na prostą, uporządkowanie nieliniowe - rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na płaszczyznę. Metody grupowania badanych obiekt...

Metody porządkowania nieliniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1995

METODY PORZĄDKOWANIA NIELINIOWEGO Założenia co do zmiennych charakteryzujących obiekty zmienne opisujące obiekty powinny być mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej zmienne powinny zostać poddane wstępnie normalizacji dla zapewnienia ich porównywalności GRUPY METOD PORZĄDKOWANIA NIELINIOWE...

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowani...

Transformacja zmiennych diagnostycznych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2191

TRANSFORMACJA ZMIENNYCH CELE TRANSFORMACJI ujednolicenie charakteru zmiennych (postulat jednolitej preferencji), doprowadzenie różnoimiennych zmiennych do wzajemnej porównywalności (postulat addytywności), zastąpienie zróżnicowanych zakresów zmienności poszczególnych zmiennych zakresem stałym (po...

Wybór reprezentantów grup obiektów przestrzennych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

WYBÓR REPREZENTANTÓW GRUP OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Podstawowe właściwości obiektów reprezentantów jak największe podobieństwo, ze względu na opisujące go wartości zmiennych, do pozostałych obiektów w danej grupie jak najmniejsze podobieństwo do obiektów reprezentantów innych grup METODA ŚRODKÓW CI...