Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 62

Mikroekonomia - problemy monopolu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

Efektywność monopolu Zgodnie z teorią klasyczną:  Przychód krańcowy jest zawsze mniejszy niż popyt, więc wybierając ilość tak, aby koszt krańcowy zrównał się z przychodem kr...

Przedsiębiorstwo - model behawioralny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Model socjopsychologiczny (behawioralny) Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym - koalicją uczestników (menedżerowie, pracownicy, udziałowcy, dostawcy, dystrybutorzy i konsumenci) o konfliktowych oczekiwaniach. Oczekiwania te trzeba pogodzić, o ile koalicja ma dalej trwać. Teorie behawioral...

Mikroekonomia - pojecie przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Podstawy prawne działalności gospodarczej w Polsce (najważniejsze!)  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.) Ustawa z dnia 23 kwiet...

Mikroekonomia - Równowaga konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2100

Równowaga konsumenta w przypadku jednego dobra  Konsument dysponuje w danym momencie określonym dochodem; kupuje dobra i usługi po cenach rynkowych  Dążąc do maksymalizacji zadowolenia konsument tak rozdysponuje swoje dochody, aby użyteczność uzyskiwana z ostatniej jednostki wydanego pien...

Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Przedsiębiorstwo a czynniki wytwórcze  Popyt na czynniki wytwórcze: POŚREDNI (pochodny) - wynika z popytu na produkty, do których wytworzenia te czynniki są używane.  Przedsiębiorstwo podejmuje wraz z decyzją o rozmiarze produkcji (i w zależności od struktury rynku - jednocześnie o cenie), ...

Rynek pracy 2 - Monopson

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2975

Decyzja przedsiębiorstwa o zatrudnieniu  Ogólna zasada jest prosta: należy wybierać taką wielkość zatrudnienie, przy której krańcowy koszt ostatniej jednostki pracy jest równy krańcowemu przychodowi uzyskanemu dzięki jej zatrudnieniu: krańcowy koszt pracy = krańcowy przychód z pracy MCL = MR...

Rynek pracy 3 - Stopień aktywności zawodowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

Stopień aktywności zawodowej Stopień aktywności zawodowej to odsetek danej grupy ludności w wieku produkcyjnym wchodzący w skład zasobu siły roboczej  Przy dochodzie niepochodzącym z pracy, równym BC, człowiek może w ogóle nie praco...

Ubóstwo i pomoc społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

Ubóstwo i Pomoc społeczna Ubóstwo - sytuacja niezaspokojenia lub zaspokojenia na niskim poziomie jednej, kilku lub wszystkich ogólnych i podstawowych potrzeb człowieka. Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim sto...

Analiza szeregów czasowych - definicja

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Definicja: Szeregiem czasowym nazywamy zbiór wartości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momentach (przedziałach) czasu. Oznaczając przez momenty (przedziały) czasu, w których obserwowano wartości pewnej zmiennej, a przez wyniki obserwacji,

Analiza wariancji - Model stały

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

JEDNOCZYNNIKOWY MODEL ANALIZY WARIANCJI (MODEL STAŁY) Sformułowanie modelu Zmienna Y w populacji generalnej (zmienna objaśniana) zależy od pewnego czynnika, który przyjmuje r poziomów. Przyjmując poziom czynnika za kryterium podziału w...