Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 60

Mikroekonomia - pojecie elastyczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Elastyczność Miara względnej reakcji jednej wielkości na względną zmianę innego czynnika.  Elastyczność cenowa popytu  Zmiana ceny (względna) -- Zmiana popytu (względna)  Elastyczność dochodowa popytu  Zmiana dochodu realnego (względna) -- Zmiana popytu (względna)  Elastyczność cenowa m...

Mikroekonomia - Finanse przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Podstawowe dokumenty finansowe przedsiębiorstwa  Sprawozdanie finansowe:  Wprowadzenie -wstęp do sprawozdania  Bilans  Rachunek zysków i strat  Dodatkowe informacje i objaśnienia (informacja uzupełniająca)  Jednostki, których sprawozdania podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania spo...

Mikroekonomia - funkcja produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2576

Metoda produkcji i funkcja produkcji, efektywność produkcji Metoda (technologia) produkcji: pewien sposób połączenia (kombinacja) różnych nakładów różnych czynników produkcji np. 10 sztuk dobra wyprodukujemy a) przy nakładzie 20 roboczogodz...

Mikroekonomia - Giętkość cen

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2282

Giętkość cen  …mierzy siłę reakcji CENY danego dobra na zmianę POPYTU na dane dobro (czyli zależność odwrotna niż w przypadku elastyczności cenowej popytu)  Współczynnik giętkości ceny popytu matematycznie to odwrotność współczynnika elastyczności cenowej popytu* Eg =1/Ep Interpretacja: pr...

Mikroekonomia - pojecie kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Kapitał rzeczowy i ziemia  Kapitał rzeczowy (fizyczny) to zasób wytworzonych dóbr wykorzystywanych do produkcji innych dóbr i usług.  Kapitał rzeczowy jest rezultatem procesu produkcji i jego zasób jest rezultatem decyzji ekonomiczn...

Mikroekonomia - Klasyfikacja dóbr

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1750

Klasyfikacja dóbr (1) ze względu na elastyczność dochodową popytu  Normalne (zwykła) - mają dodatnią elastyczność dochodową popytu; popyt na nie (bezwzględnie/nominalnie) wzrasta wraz ze wzrostem dochodu  Niższego rzędu - mają ujemną elastyczność dochodową popytu; popyt na nie maleje przy wz...

Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Koncepcja innowacji i przedsiębiorcy Schumpetera (1) Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji. Austriacki ekonomista

Mikroekonomia - Konkurencja monopolistyczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1680

Konkurencja monopolistyczna - założenia  W „grupie produktowej” (grupie firm produkujących wyroby będące substytutami) konkuruje ze sobą pewna liczba firm, na tyle duża, że poszczególne firmy mogą ustalać politykę cenową sa...

Mikroekonomia - korzyści skali

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1519

Długi okres: efekty skali (korzyści skali) (economies of scale)  Korzyści skali występują, gdy  maleją długookresowe koszty przeciętne LAC wraz ze wzrostem produkcji  PRZYCZYNY  Niepodzielność procesu produkcji (konieczność ponoszenia przez przedsiębiorstwo określonego minimum nakładów ni...

Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

Efektywność Kaldora-Hicksa  Uogólnienie efektywności Pareto  Proces optymalizacji jest efektywny (tzn. prowadzi do wzrostu efektywności) w sensie Kaldora-Hicksa, gdy w wyniku jego zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) s...