Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 58

Produkcja w równowadze

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Produkcja na poziomie równowagi Przy danych założeniach modelu (m.in. stałe ceny i płace, autonomiczne inwestycje), równowaga (krótkookresowa) na rynku dóbr istnieje wtedy, gdy globalny popyt lub planowane wydatki (AD) dokładnie zrównają się z rozmiarami faktycznie wytworzonej produkcji (Y) p...

Makroekonomia - rola państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Gospodarka - „miejsce”, gdzie się gospodaruje, czyli zarządza tym, co się ma (i tym, co jest się winnym), by mieć i konsumować jeszcze więcej, wykorzystując do tego produkcję i wymianę wyrobów i usług.  System rynków i instytucji gospodarczych Rynek - funkcje  Funkcja informacyjna (dostarc...

Rynek pienieżny 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

[3] Bon pieniężny Bon pieniężny: papier wartościowy emitowany przez banki komercyjne i bank centralny. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego sprzedawane są na rynku pierwotnym z dyskontem. NBP emituje je w celu realizacji zamierzeń ...

Rynek pieniężny 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Rynek pieniężny  Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Podstawowa rola: zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom tego rynku.  Podmioty mogą pozyskiwać kapitał na krót...

Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

Wskaźniki rynku pracy  Liczba bezrobotnych  Stopa bezrobocia - stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo  Współczynnik aktywności zawodowej: odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która należy do zasobu siły roboczej  Stopa zastąpienia - relacja wysokości zasiłków dl...

Rynek pracy 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Skutki bezrobocia PRYWATNE  Prywatny koszt bezrobocia: płaca utracona z powodu nie podjęcia pracy  Bezrobocie dobrowolne: prywatne korzyści (zasiłek, ilość wolnego czasu) wyższe niż koszt prywatny. Przypadek emigracji zarobko...

Rynek pracy 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Rynek pracy - klasyfikacja i definicje (1) Zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas określony (w tym sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (inaczej: pracownicy najemni), m.in. :     Pracujący - ...

Makroekonomia - substytuty pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1834

Substytuty (surogaty) pieniądza (1) Surogaty pieniądza, są to środki płatnicze emitowane poza systemem bankowym i skarbowym mające najczęściej postać papierów wartościowych. W niektórych przypadkach surogatem pieniądza może być określony towar przyjmowany jako zamiennik oficjalnego środka płat...

Makroekonomia - system bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

System bankowy System bankowy to całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnyc...

Makroekonomia - system finansowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

System finansowy i rozrachunkowy  System clearingowy (rozrachunkowy, płatniczy) - ogół porozumień, na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w r...