Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 57

Makroekonomia - modele makro

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2065

Modele makroekonomiczne Proste modele teoretyczne: model Model makroekonomiczny gospodarki polskiej ECMOD Nowy model makroekonomiczny gospodarki polskiej NECMOD Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE): SOE-PL, Model R...

Makroekonomia - NBP 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Polityka pieniężna NBP Bank centralny Polski prowadzi politykę / strategię celu inflacyjnego. Obecnie celem jest CPI na poziomie 2.5% +/- 1pkt. % Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiązkowa Operacje kredytowo-depozytowe (polityka stóp procentowych) Polityka kursu walutowego (swapy walutowe...

Makroekonomia - NBP 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Wybrane operacje NBP Operacje depozytowo-kredytowe - operacje podejmowane z inicjatywy banków komercyjnych, w ramach których banki komercyjne maja możliwość lokowania nadwyżek środków finansowych w NBP w formie depozytu na koniec dnia, jak również są źródłem krótkoterminowego uzupełnienia niedob...

Makroekonomia - NBP 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Bank centralny - inne funkcje  Centrum walutowe kraju - samodzielnie lub w porozumieniu z rządem ustala kurs waluty krajowej i dba o jego utrzymanie, przechowuje oficjalne rezerwy obcych walut, dewiz i złota w Polsce: „Od 12 kwietnia 2000 r. kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żad...

Makroekonomia - pojęcie pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

(Bardzo) krótka historia pieniądza Stan samowystarczalności ludzi Wymiana towarowa (barterowa) - problem „wdzięczności”, wymiana przypadkowa Pieniądz kruszcowy - najlepszym ekwiwalentem są metale szlachetne; Bretton Woods 1944r. Bank-note (pieniądz wymienialny na kruszcowy) - do 1971 r. Pie...

Makroekonomia - płynność pieniadza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Płynność pieniądza W różnych momentach potrzebujemy różnych form pieniądza. Wynika to m. in. z faktu, że różne formy mają różną płynność.  Płynność pieniądza to łatwość z jaką dane aktywo można zamienić na gotówkę (przez łatwość rozumiemy szybkość i pewność takiej zamiany). Np. gotówka ma wię...

Podaż pieniądza 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Założenie: poziom podaży pieniądz jest określany z góry przez rząd/państwo/bank centralny. Nie zmienia się przy różnych stopach procentowych. pieniądza Wzrost nominalnej podaży pieniądza powoduje: wzrost realnej podaży M/P (w krótkim terminie: ceny się jeszcze nie dostosowały) powstaje na...

Makroekonomia - polityka fiskalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Polityka fiskalna wg Keynesa  Nadmierne oszczędności (możliwe wg ekonomii keynesowskiej) mogą być spowodowane m.in. ekspansywną polityką monetarną (zwiększanie ilości dostępnego pieniądza, np. jako gotówka w bankach, ale który nie jest wprowadzany w obieg, np. przedsiębiorstwa nie finansują in...

Makroekonomia - polityka gospodarcza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Winiarski: świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje z zagranicą Secomski: działalność państwa, polegającą na określeniu bieżących i perspektywicznych celów społeczno-gos...

Makroekonomia - popyt konsumpcyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Istnieje kilka głównych hipotez wiążących konsumpcję i dochód:  hipoteza dochodu absolutnego (J. M. Keynes, 1936)  wydatki konsumpcyjne (C) zależą od poziomu bieżących dochodów rozporządzalnych uzyskiwanych przez gospodarstwa do...