Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 56

Makroekonomia - aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Mechanizmy rynkowe nie są w pełni efektywne i nie są w stanie zabezpieczyć zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka i społeczeństwa jako całości = potrzeba podmiotu (instytucji w skali narodowej), który by rozwiązywał te problemy Funkcje państwa  Zewnętrzna (utrzymywanie stosunków międzyna...

Bank centralny Polski - ustawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (stan prawny na dzień 30 grudnia 2010 r.), http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodar...

Makroekonomia - pojęcie bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Sposoby ograniczenia bezrobocia (1)  Ekonomiści klasyczni: bezrobocie jest wyłącznie dobrowolne, więc trzeba przywrócić giętkość płac przez ograniczenie roli związków zawodowych i deregulację rynku pracy (np. ograniczyć płace minimalne)  Ekonomiści keynesowscy: płace i ceny nominalne są szty...

Makroekonomia - pojęcie deflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Deflacja a inflacja (1)  Mechanizm długoterminowej wysokiej inflacji  Produkcja i konsumpcja: producenci widząc ogólny wzrost cen (rosnące koszty np. surowców) dla zachowania zyskowności podnoszą co jakiś czas ceny, z tego powodu (z innych n...

Makroekonomia - geneza makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Przed makroekonomią  Gospodarka narodowa była przedmiotem zainteresowania  merkantylistów (XVI-XVIII w.) - utożsamiali bogactwo kraju z akumulacją metali szlachetnych.  fizjokratów (XVIII w. - tablica ekonomiczna),  przedstawic...

Makroekonomia - inflacja 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

CPI a PPI a HICP CPI (ang. Consumer Price Index) - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce obliczany i publikowany jest raz w miesiącu przez Główny Urząd statystyczny (GUS) na podstawie zmiany wartości cen koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. CPI...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Inflacja a rynek pieniądza - wyjaśnienie teoretyczne Inflacja w gospodarce pojawia się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by maksymalizować zysk i ograniczyć popyt, nie mogąc jemu od razu sprostać, podnoszą ceny). Nie oznacza to jednak, że k...

Makroekonomia - inflacja 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Skutki inflacji Ograniczenie produkcji, bezrobocie, recesja gospodarcza,  Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji,  „Koszty zdartych zelówek” - w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utr...

Makroekonomia - pojęcie inflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Wnioski z równania wymiany  Szybkość obiegu pieniądza (V) jest dość stabilna i zmienia się powoli.  Ponieważ szybkość obiegu pieniądza jest stabilna, zmiana ilości pieniądza M przez bank centralny powoduje proporcjonalną zmianę wartości produkcji (P*Y).  Wielkość produkcji dóbr i usług w gos...

Makroekonomia - kreacja pieniądza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Stwarzanie pieniądza „Proces, z pomocą którego banki kreują pieniądza, jest tak prosty, że budzi wręcz sprzeciw. (...) Wkłady (...) podlegały na podstawie zlecenia ich właścicieli transferowi na rzecz innych osób przy regulowaniu rachunków z nimi. (...) zdeponowane monety służyły jako pieniądz, ...