Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 51

Equity markets 2d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof Anna Chmielewska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

How to do it? Buy the shares of Company that you think would outperform its Compatitor(s) and… Sell short the shares of Compatitor(s) HSBC will outperform Citi Buy HSCB shares Sell Citi shares for the same amount Fingers crossed… Advantage...

Equity markets 1b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Współczynnik urodzeń zaleŜy głównie od: Modelu rodziny - dzietności kobiet Aktywności zawodowej kobiet Polityki demograficznej Struktury wiekowej - liczby kobiet w wieku Rozrodczym Współczynnik zgonów zaleŜy głównie od: Poziomu ...

Equity markets 1c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

Skutki demograficzne niskiego przyrostu naturalnego Starzenie się społeczeństwa → rośnie odsetek ludzi starych, maleje odsetek ludzi młodych Wysoki wskaźnik feminizacji, szczególnie charakterystyczna jest feminizacja starości MoŜe ...

Geografia ekonomiczna - 1e

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Współczesna ocena migracji na tle ekonomicznym międzynarodowa migracja pracowników jest niezbędne dla przetrwania uprzemysłowionych gospodarek migracja reguluje rynki pracy MIGRACJE Ze względu na motywy migracji wyróŜniamy: -- Migrację zarobkową, -- Migrację rodzinną, -- Migrację polityczną, ...

Geografia ekonomiczna - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Przejrzystość gospodarki Patrząc na Corruption Perceptions Index 2012 widać, Ŝe korupcja jest powaŜnym zagroŜeniem ludzkości. Korupcja niszczy Ŝycie i wspólnoty, podwaŜa wiarygodność krajów i...

Geografia ekonomiczna - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Szczególnym przypadkiem tego typu inwestycji są transakcje prywatyzacyjne w Polsce i innych krajach przechodzących transformację. Przejęciom towarzyszy zwykle transfer technologii i wiedzy z zakresu zarządzania. Zasilany jest takŜe skarb państwa, Największa część inwestycji tego typu lokowana jest...

Geografia ekonomiczna - 6c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Członkowie Klubu Paryskiego Dnia 31 marca 2009 Polska ostatecznie spłaciła wszystkie swoje zobowiązania wobec Klubu Paryskiego (z wyjątkiem 118 mln USD zobowiązań wobec Japonii, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem do roku 2014 Klub...

Geografia ekonomiczna - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Czynniki róŜnicujące poziom rozwoju gospodarczego Podział świata Przesunięcia na mapie gospodarczej Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy Potencjał gospodarczy Mierniki poziomu rozwoju społecznoekonomicznego Czwarty Świat (kraje najmniej rozwinięte, kraje najuboŜsze) Teoria szyku lotu dzi...

Geografia ekonomiczna - 7b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

BRICS - określenie grupy państw rozwijających się - Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. Przesunięcia na mapie gospodarczej Jeszcze w 2000 roku chińska gospodarka pod względem wielkości PKB zajmowała szóstą pozycję w...

Geografia ekonomiczna - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Wybrane mierniki poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego PKB per capita w parytecie siły nabywczej w USD - 2011 Polska 20.334 USD (44 miejsce) Produkt krajowy brutto w Polsce...