Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 53

Własność lasu, akty prawne, gospodarka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

WŁASNOŚĆ LASÓW, AKTY PRAWNE, GOSPODARKA Pierwotnie wszystkie obszary leśne uważane były za własność panującego. Dawne prawa ludności chłopskiej do swobodnego korzystania z lasu początkowo doznawały tylko niewielkiego ograniczenia. Najwcześniej, bo w XI-XII wieku ukształtowała się wyłączność feudałó...

Wolności gruntowe, wolności leśne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

WOLNOŚCI GRUNTOWE - wolność drogi, przechodzenia przez obcy grunt, przegon bydła itp. WOLNOŚCI LEŚNE - prawo wyrębu, zbieranie chrustu, ściółki, żołędzi, wypalanie węgla, wypasanie bydła {tzw. wgon). W lasach mogły być służebności takie, jak i na...

VI wszechrosyjski zjazd leśny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

VI WSZECHROSYJSKI ZJAZD LEŚNY w Warszawie w 1878 roku jednogłośnie uchwalił rezolucje, że stosunki służebnościowe pośrednio i bezpośrednio stanowią przeszkodę dla racjonalnej gospodarki leśnej w Królestwie Polskim. Obciążenie lasów służe...

Leśnictwo pod zaborem austriackim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

ZABÓR AUSTRIACKI Lesistość ziem zaboru austriackiego, tzw. Galicji wynosiła 32% . W okresie zaborów obniżył się do około 25%. Powierzchnia lasów skarbowych zwiększyła się dzięki przejęciu lasów prywatnych dóbr i lasów po zniesionych klasztorach i części lasów kościelnych. Tak więc w 1800 roku obsza...

Leśnictwo pod zaborem pruskim

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

ZABÓR PRUSKI Do państwa pruskiego od 1772 roku zaczęły przechodzić znaczne obszary zachodnie dawnej Rzeczy­pospolitej. Ziemie zaboru dzieliły się na 2 duże obszary administracyjne: PRUSY ZACHODNIE ­rejencje gdańska i kwidzyńska i WIELKIE KSIĘSTWO POZNAŃSKIE - rejencje poznańska i bydgo­ska. Dla ty...

Leśnictwo - ziemia lubuska

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

ZIEMIA LUBUSKA, ZACHODNIA CZEŚĆ WIELKOPOLSKI, ZIEMIA CHEŁMIŃSKA były pokryte borami sosnowymi rosnącymi na glebach piaszczystych oraz lasami mieszanymi na gruntach żyźniejszych (buk, grab, dąb). WE WSCHODNIEJ WIELKOPOLSCE, NA KUJAWACH, W REJONIE ŁODZI, MAZOW­SZA i na PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYŹNIE wystę...

Procent przyrostu miąższości - do czego służy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3318

PROCENT PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI I DO CZEGO SŁUŻY. Procent przyrostu miąższości jest miarą energii wzrostu,, informuje nas o stopniu wykorzystania powierzchni wzrostu przez drzewo i drzewostan . Procent przyrostu miąższości jest stosowany w budowie...

Absolutna liczba kształtu, wysokość kształtu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3143

ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU ABSOLUTNA LICZBA KSZTAŁTU - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i o przekroju równym przekrojowi podstawy drzewa: A. l. k. stanowi granicę, do której dąży w. l. k., gdy n dąży do nieskończoności. Dla regularnych

Teoretycznana analiza pierścieniowej liczby

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1078

TEORETYCZNA ANALIZA PIERŚNICOWEJ LICZBY KSZTAŁTU: Objętość regularnych brył obrotowych o równaniu tworzącej y 2 = px r : Dzielenie objętości bryły przez objętość walca porównawczego daje pierśnicową l. kształtu: Ponieważ: wzór przyjmuje ...

Cechy kształtu podłużnego strzały

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2331

CECHY KSZTAŁTU PODŁUŻNEGO STRZAŁY. PEŁNOŚĆ STRZAŁY Weźmy bryły o takim samym polu podstawy i takiej samej długości, a różniące się wykładnikiem kształtu. Zauważmy, że bryły różnią się objętością: objętość stożka jest większa od objętości neiloidy, objętość praboloidy jest większa od objętości stożk...