Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 38

Zasada dobrej praktyki produkcyjnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ Zgodnie z definicj ą podan ą w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ż ywno­ ś ci i ż ywienia Dobra Praktyka Produkcyjna to: Dzia ł ania, kt ó re musz ą by ć podj ę te i warunki, kt ó re musz ą by ć spe ł niane, aby produkc ja ż ywno ś ci odbywa ...

Zasady dobrej praktyki higienicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1722

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywno­ści i żywienia Dobra Praktyka Higieniczna to: Działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji i obrotu ży...

Zasady wdrażania haccp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

ZASADY WDRA Ż ANIA HACCP Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Ż ywno ś ciowego system HACCP dzia ł a w oparciu o 7 podstawo­wych zasad, kt ó re nie powinny by ć rozpatrywane jako regu ł y, lecz jako zadania do wykonania w celu wdro ż enia systemu. Zasady te, w najprostszej pos taci, przedstawiaj ą si ę na...

Etapy czynności przy powłokach zewnętrznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

ETAPY CZYNNOŚCI PRZY POWŁOKACH ZEWNĘTRZNYCH krowa , koń, owce zdjęcie skóry: cięcie na głowie/ łukowe /, kończynach i głowie; odcięcie głowy / do badań weterynaryjnych / cięcie wzdłuż linii białej brzucha, cięcie podłużne po bokach, zdjęcie skóry z kończyn i ściągnięcie ogona / ręcznie /. Skóra na ...

Etapy rozkurczu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2177

ETAPY ROZKURCZU A. ustąpienie sygnału nerwowego B. wyłapanie jonów wapnia przez retikulum sarkoplazmatyczne C. inaktywacja ATP-azy D. powstanie kompleksu Mg-ATP, który nie pozwala miofilamentom aktyny i miozyny na połączenie się. /Aby ten proces odbył się musi dojść do odbudowy ATP/ REAKCJE ODBUDOW...

Formy skupu zwierząt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Formy skupu zwierząt Teraz transport samochodowy, przegon trzody chlewnej na drodze do 500 m dziennie . W zależności od środków technicznych i pory roku zwierzęta tracą na masie około 3- 7 %(duże straty w okresie lata i zimy, mniejsze wiosną i jesienią) Dobre zabezpieczenie przed deszczem , wentyla...

Przygotowanie tuszek do mrożenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

PRZYGOTOWANIE TUSZEK DO MROŻENIA _ po klasyfikacji wagowej pakowanie do woreczków z folii cryovac lub hostaplian / mają zdolność kurczenia do 30%, dobrze przylegają do tuszki odpowietrzanie - _ zamykanie w trakcie pracy pompy próżniowej zanurzenie tuszek opakowanych na kilka sekund w gorącej wodzie...

Sterylizacja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

STERYLIZACJA " peklowanie surowca na sucho — 11 rozdrabnianie surowca w wilku, kulr/.e • mieszanie z przyprawami • napełnianie opakowań / puszek , słoików/ • zamykanie 7. odpowietrzaniem • sterylizacja • chłodzenie, kontrola jnkości • skła...

Technologia drobiu i jaj

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2051

TECHNOLOGIA DROBIU I JAJ 1. rozwój przemysłu jajczarsko - drobiarskiego w Polsce 2. czynniki warunkujące rozwój produkcji drobiarskiej 3. wielkość produkcji i spożycia drobiu i jaj 4. surowce dla przemysłu jajczarsko - drobiarskiego 5. ubój i obróbka wstępna ;metody utrwalania 6. uboczne produkty u...

Toaleta końcowa mięsa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

TOALETA KOŃCOWA -aby pozbyć się skrzepów krwi -aby pozbyć się tkanki tłuszczowej ^strzępy Toaleta końcowa świadczy o końcu uboju. Następnie badania weterynaryjne / nadzór przez cały czas / i zbiór artykułów ubocznych /. Służby weterynaryjne - muszą być niezależne od zakładu ; ich zadania : powinny ...