Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 37

Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Opracowanie systemu monitorowania dla ka ż dego punktu krytycznego (Zasada 4) Monitorowanie polega na planowym pomiarze ustalonych parametr ó w oraz na systematycznych obserwacjach. Procedury monitoringu powinny by ć ś ci ś le zdefiniowane...

Podział produktów w zależności od stopnia ryzyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Podzia ł produkt ó w w zale ż no ś ci od stopnia ryzyka: Kategoria 1 (produkty o wysokim stopniu ryzyka) produkty zawieraj ą ce ryby, jaja, warzywa, zbo ż a, sk ł adniki mleka, kt ó re wymagaj ą sch ł odzenia surowe mi ę so, ryby i produkty mleczne produkty o pH 4,6, steryl izowane w hermetycznie ...

Proces mycia i dezynfekcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1876

PROCESY MYCIA I DEZYNFEKCJI Po zako ń czeniu pracy lub po ka ż dej zmianie w zak ł adzie przeprowadza si ę sprz ą tanie, podczas kt ó rego usuwane s ą z powierzchni pod łó g, blat ó w oraz maszyn i urz ą dze ń pozosta ł o ś ci po bie­ żą cej produkcji oraz nagromadzony brud, kt ó ry stanowi doskona...

System haccp-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

SYSTEM HACCP JAKO NARZ Ę DZIE ZARZ Ą DZANIA BEZPIECZE Ń STWEM ZDROWOTNYM Ż YWNO Ś CI System HACCP jest odzwierciedleniem nowego podej ś cia do zagadnie ń kontroli jako ś ci zdro­wotnej ż ywno ś ci. Jest on specyficznie ukierunkowany na zapewnienie bezpiecze ń stwa zdrowot­ne go ż ywno ś ci. Co to j...

Układ funkcjonalny zakładu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

UK Ł AD FUNKCJONALNY ZAK Ł ADU Uk ł ad funkcjonalny zak ł adu to przestrzenne powi ą zanie ze sob ą pomieszcze ń . Powinny by ć w nim wyra ź nie wydzielone pomieszczenia lub zespo ł y pomieszcze ń powi ą zane ze sob ą funkcjo­nalnie i spe ł niaj ą ce okre ś lone zadania dotycz ą ce np. : dostawy su...

Ustalenie procedury weryfikacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

. Ustalenie procedury weryfikacji (Zasada 6) Weryfikacja to nic innego jak dodatkowa informacja, czy system HACCP opracowany przez Zesp ół i wdro ż ony do praktyki dzia ł a prawid ł owo i daje po żą dane rezultaty. Weryfikacja ma za zadanie ustalenie czy wdro ż ony s ystem HACCP jest efektywny i sk...

Wady i zalety HACCP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639

NAJISTOTNIEJSZE ZALETY I WADY SYSTEMU HACCP System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zar ó wno dla konsumenta jak i produ­centa ż ywno ś ci. Do g łó wnych zalet systemu HACCP nale ż y: zgodno ść z aktualnymi zaleceniami FAO/WHO, prawodawstwem ż ywno ś ciowym UE (Dyrektywa 93/43 EEC) zapew...

Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680

Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej Zasadnicz ą spraw ą jest, aby szczeg ół owe dane przedstawione na diagramie technologicznym odzwierciedla ł y rzeczywisty stan linii technologicznych i ca ł ego procesu produkcji. W praktyce cz ę sto wyst ę puj ą ogromne r óż ni...

Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KONTROLA W TYM ZAKRESIE W zak ł adach produkcji, przetw ó rstwa i obrotu ż ywno ś ci ą mo ż e wyst ę powa ć wiele r óż nego rodzaju szkodnik ó w. Najcz ęś ciej powoduj ą one zanieczyszczenia zar ó wno mikrobiologiczne jak i fizyczne ż ywno ś ci. Mog ą r ó wnie ż p...

Zaopatrzenie w wodę

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

ZAOPATRZENIE W WOD Ę Zak ł ad powinien posiada ć odpowiednie uj ę cie wody wraz z niezb ę dnymi urz ą dzeniami do jej magazynowania i dystrybucji oraz pomiaru temperatury i ci ś nienia. Mo ż e te ż wykorzy­stywa ć do swoich potrzeb tzw. „ wod ę miejsk ą " z wodoci ą gu. Woda st osowana do cel ...