Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 36

Wskaźniki pracy suszarki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

WSKAŹNIKI PRACY SUSZARKI Sprawność kinetyczna (energetyczna). η = q użytkowe / q całkowite q użytkowe - energia (ciepło) użyteczne, ciepło zużyte na odparowanie wody z materiału q całkowite - całkowita ilość energii zużyta w procesie. Ciepło przyjmowane przez 1kg powietrza w podgrzewaczu q użytk...

Suszarnictwo-wstęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

SUSZARNICTWO - WYKŁADY Suszenie stosowane jest w różnych przemysłach i stanowi ostatni etap w produkcji wyrobów, decyduje więc o jakości gotowego wyrobu. ZAKRES ZAGADNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS SUSZENIA Rodzaj ogrzewania: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie, dielektryczne Energia dostarczana: ...

Suszarki ze złożem fontannowym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1407

Suszarki, w których złoże jest poddane drganiom i suszone bez przepływu powietrza (kontaktowo pod obniżonym ciśnieniem), z przepływem powietrza nad materiałem, lub z przepływem powietrza przez materiał z prędkością mniejsza od prędkości początku f...

Dokumentacja higieny-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

PROWADZENIE DOKUMENTACJI I ZAPIS Ó W W ODNIESIENIU DO DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ Kwestie te zostan ą nieco szerzej om ó wione przy opisie niezb ę dnej dokumentacji potrzebnej do wdra ż ania systemu HACCR Niemniej jednak nale ż y podkr e ś li ć , ż e: Sprawny system ...

Dokumentacja systemu HACCP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

Dokumentacja systemu HACCP sk ł ada si ę z 3 podstawowych cz ęś ci: Ksi ę ga HACCP Procedury systemowe Instrukcje oraz bie żą ce zapisy i rejestry Ad 1. Ksi ę ga HACCP powinna zawiera ć nast ę puj ą ce rozdzia ł y: - Informacja o firmie Wst ę p - cele i zadania firmy Polityka jako ś ci Struktura or...

Higiena personelu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

HIGIENA PERSONELU Pracownicy musz ą post ę powa ć zgodnie z wymogami higieny i nie mog ą stanowi ć ź r ó d ł a zanie­czyszczenia ż ywno ś ci. Podstawowe wymagania dotycz ą ce higieny osobistej i warunk ó w zdrowia pracownik ó w przedstawiaj ą si ę nast ę puj ą co: pracownicy powinn i posiada ć odpo...

Lokalizacja, otoczenie i infrastruktura zakładu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1582

LOKALIZACJA, OTOCZENIE I INFRASTRUKTURA ZAKŁADU Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu produkcji, przetwórstwa lub obrotu żywnością należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń (jak np. kurz, zapachy, dym, zanie­czyszczenia wynikające z działalności przemysłowej,

Maszyny i urządzenia-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

MASZYNY I URZ Ą DZENIA Podczas prowadzenia proces ó w technologicznych ż ywno ść mo ż e ulec zanieczyszczeniu ze strony otaczaj ą cego ś rodowiska. Odpowiednie wyposa ż enie pomieszcze ń w sprz ę t i urz ą dzenia, czysto ść i stan techniczny

Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

Okre ś lenie cel ó w i granic tolerancji dla ka ż dego punktu krytycznego (Zasada 3) Po ustaleniu krytycznych punkt ó w kontroli, ka ż demu z nich nale ż y przypisa ć okre ś lone, najle­piej fizyczne lub chemiczne, mierzalne parametry charakteryzuj ą ce przebieg danego pro cesu lub czynno ś ci. Par...

Opisanie produktu, wykorzystanie go przez konsumenta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

Opisanie produktu wraz z okre ś leniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu przez konsumenta Jednym z pierwszych zada ń jakie powinien zrealizowa ć zesp ół ds. HACCP jest opracowanie pe ł nego opisu produktu lub posi ł k ó w i da ń , kt ó re maj ą by ć wytwarzane zgodnie z zasadami systemu...