Siudym - strona 2

Pojęcie administracji - Administracja państwowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

POJĘCIE ADMINISTRACJI Administraq'a (zarząd, zarządzanie) jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalno- ści państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państ- wowych zajmujących się administrowaniem (np. w Stanach Zjednoczonych...

Pojęcie konstytucji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

POJĘCIE KONSTYTUCJI Nazwa „konstytucja" pochodzi od łacińskiego słowa constitutio - ustrój. Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytuq'a określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. W szczególności w ...

Postępowanie administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i formy postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób. Konie...

Prawo administracyjne - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

. ISTOTA I PRZEDMIOT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Pojęcie prawa administracyjnego zostało przedstawione już poprzednio, w ramach systematyki prawa. Przypomnijmy sobie, że prawem administracyj- nym nazywamy zespół norm regulujących: a) strukturę i kompetencje organów administracji państwowej, b) stosun...

Prezydent - rola i funkcje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

PREZYDENT m^lu^ Prezydent jest głową państwa i - według słów ustawy konstytucyjnej - najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach wewnętrznych i mię- dzynarodowych. Określając najogólniej jego kompetencje ustawa stanowi, że Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji Rzeczypospolitej Pols...

Prokuratura - definicja prokuratury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

20. PROKURATURA Prokuratura jest organem państwowym powołanym do strzeżenia prawo- rządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw. Drugie z wymienionych zadań koncentruje się na czynach naruszających prawo karne. Natomiast strzeżenie praworządności ma szerszy charakter i nie ogranicza się do ob...

Publikowanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

PUBLIKOWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Ustawy i inne akty normatywne zawierają reguły postępowania po- wszechnie obowiązujące, tzn. takie, które odnoszą się do wszystkich. Wszyscy "_sż mogą być zainteresowani w poznaniu ich treści. Państwo chcąc wymagać od obywateli przestrzegania przepisów powinno ...

Rada Ministrów - definicja i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

RADA MINISTRÓW Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz- ną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów (rządu) należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, któ...

Sądy - definicja i zadania sądów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

SĄDY Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów, różniącą je od innych organów państ- wowych i znamionującą ich działalność, jest niezawisłość (zasada niezawis...

Samorząd terytorialny - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

. SAMORZĄD TERYTORIALNY 1. Uwagi ogólne Samorząd terytorialny został w Polsce przywrócony niemal dokładnie po upływie czterdziestu lat od chwili zlikwidowania w 1950 r. i zastąpieniu go jednolitą, scentralizowaną administracją państwową, obejmującą zarządzanie krajem od szczebla centralnego aż po...