Przew. kwal. II Stanisław Żukowski - strona 2

Kierowanie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Kierowanie Kierowanie -jako relacja mdzy podmiotami - więź łącząca podmioty administracji publicznej, która charakteryzuje się oddziaływaniem podmiotu kierującego na podmiot kierowany wszelkimi możliwymi środkami do granic sprzeczności z prawem. Obejmuje całość konsekwencji wynikających z organizac...

Kierunki usprawniania administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

kierunki usprawniania administracji Czynniki wpływające na sprawność administracji publicznej stanowisko pracy Więzi organizacyjne Działalność wewnętrzna i zewnętrzna (kierowanie, działalność polegająca na pracy biurowej) Kadry Kontrola administracji Kultura administracji Sprawność działania...

Kontrola - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Kontrola W ramach kontroli uprawniony organ (podmiot) bada, czy dane podmioty działają zgodnie z obowiązującymi je wzorcami, tj zgodnie z prawem, zgodnie ze stanem wiedzy lub techniki, czy działają gospodarnie. Kontroler ocenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonej kontroli. Nie może natomiast nakazać...

Koordynacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Koordynacja - więź między podmiotami administracji publicznej, z której wynika uprawnienie podmiotu koordynującego względem podmiotów koordynowanych, które nie są mu bezpośrednio podporządkowane. Podmiot koordynujący ma stałą możliwość oddziaływania na podmioty koordynowane przy użyciu różnego rodza...

Kultura administrowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2485

Kultura administrowania Kultura i władza: Funkcją kultury jest definicja władzy jednego człowieka nad drugim z uwzględnieniem poziomu przyzwolenia na jej sprawowanie. Max Weber przedstawił klasyczną teorię władzy w społeczeństwie. Ma ona również zastosowanie dla władzy sprawowanej w organizacjach. ...

Metody badawcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

METODY BADAWCZE n. adm. Metoda badawcza - świadomy sposób postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu badawczego. N. adm - jest nauką kompleksową i w zw. z tym nie wypracowała właściwych sobie metod badawczych - wykorzystuje metody stosowane przez nauki z nią związane. N. adm wykorzystuje metody...

Nadzór - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Nadzór Układ zależności między organami sprawującymi funkcje administracji publicznej o charakterze ciągłym, polegający na sprawdzaniu zachowania podmiotu nadzorowanego i możliwości podejmowania władczych działań w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zachowaniu tego podmiotu. Władcza ingerencja n...

Normatywny ustrój - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Normatywny ustrój (kształt administracji; budowa) Podmioty administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej: ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: ma kompetencje do władczego oddziaływania na inne podmioty, tj. jednostkę, zakres działania organu - ich kompetencje, cel istnienia, decyzje, jednostron...

Płaszczyzny badawcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1932

PŁASZCZYZNY BADAWCZE n. adm. Nauka adm: koncentruje się na wykrywaniu mechanizmów pozaprawnych warunkujących działalność aparatu administracji; Wszechstronny obraz administracji publicznej może dać tylko nauka administracji pomyślana jako nauka kompleksowa, zawierająca spojrzenie na administrację ...

Podmioty administracji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

Rodzaje podmiotów administracji publicznej Składające się z czynnika obywatelskiego albo zawodowego * Organ obywatelski (społeczny) - to jednostka organizacyjna w skład której wchodzą osoby traktujące pracę honorowo. Powoływanie organów obywatelskich - wybór przez społeczeństwo lub organ składający...