Prof. Żywicka - strona 4

Ustanie stosunku pracy - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Prawo pracy i prawo urzędnicze 13.12.2012 USTANIE STOSUNKU PRACY = zakończenie stosunku pracy, obejmuje wszystkie przypadki, kiedy stosunek pracy zostaje rozwiązany. ROZWIĄZANIE WYGAŚNIĘCIE -Art. 30 §1 i 2. §1. 5 sytuacji §2. 6 sytuacja -dwustronne lub jednostronne oświadczenie woli, -rozwią...

Wadliwe rozwiązanie stosunku pracy - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

SKUTKI WADLIWEGO ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY. PRACOWNIK: -art. 611 i 612 i art. 551- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia powołując się na winę pracodawcy, uczynił to bez uzasadnienia. Pracodawca może domagać się odszkodowania. Jedyny przepis dotyczący pracodawcy, u którego wadliwie zwalnia się pr...

Wolność pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Wolność pracy. Norma zawarta w art. 10 § 1 k.p. gwarantuje swobodę wyboru pracy, stwierdzając zarazem, że zakazem wykonywania zawodu osoba może zostać objęta wyłącznie na podstawie ustawy. Przepis ten nawiązuje do art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, który obejmuje też wolność decyzji o podjęciu wykonywa...

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

Stosunek pracy na podstawie wyboru.       Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Nie istnieje domniemanie powstania stosunku pracy z wyboru. Nawiązuje się go z chwilą wyboru lub objęcia stanowiska, np. w ...

Wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Wygaśnięcie stosunku pracy. W odróżnieniu od rozwiązania umowy o pracę wygaśnięcie stosunku pracy nie wymaga złożenia oświadczenia woli wywołującego taki skutek. Do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi z mocy prawa. Wygaśnięcie stosunku pracy prowadzi do ustania stosunku pracy w chwili nastąpienia j...

Wykroczenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Zasady odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika określono w Dziale trzynastym Kodeksu pracy: Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, dopuszcza się wykroczenia wymienionego w art. 281 k.p. - podlega karze grzywny od...

Wymiar czasu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

WYMIAR, NORMY I RODZAJE CZASU PRACY WYMIAR CZASU PRACY - liczba godzin pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy ustalona w ramach doby, tygodnia, miesiąca, czy okresu rozliczeniowego, jego górna granica - to norma czasu pracy. NORMA - ustalony prawem miernik czasu. RODZAJE CZASU PRACY...

Wynagrodzenie za nadgodziny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

REKOMPENSATA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY - zwiększony wysiłek pracownika mysi być zrekompensowany bądź wyższym wynagrodzeniem bądź udzieleniem w zamian czasu wolnego. Podstawową formą jest: -świadczenie pieni...

Wypadek przy pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Pojęcie wypadku przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Można więc wyodrębnić cztery elementy wypadku przy pracy, rozumianego jako uraz cielesny pracownika (ze względu na skutki), a nie ...

Wypłata wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Określenie terminu, miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia za pracę powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 k.p.). Termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia powinny zostać określone w