Prof. Żywicka - strona 3

Prawo do pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Prawo do pracy. Przez prawo do pracy rozumie się obowiązek państwa prowadzenia takiej polityki, szczególnie gospodarczej, która prowadzi do osiągnięcia jak najwyższej stopy zatrudnienia, najlepiej do pełnego zatrudnienia (art. 10 § 3 k.p.). Państwu wolno jednak prowadzić działania wspierające wyłąc...

Proces rekrutacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy. Pracodawca może zbierać informacje o osobie, którą zamierza zatrudnić, w zakresie określonym w art. 221 k.p. i żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres d...

Przeniesienie do innej pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

PRZENIESIENIE DO INNEJ PRACY -obowiązek przeniesienia, jeżeli szkodliwy wpływ na zdrowie podmiotu zatrudnionego konieczność: → pracownica w ciąży lub karmiąca piersią, wykonywana praca należy do wzbronionych → pracownica w ciąży lub karmiąca piersią, gdy dostosowanie warunków pracy na dotychczaso...

Przygotowanie zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Umowa w celu przygotowania zawodowego. Co do zasady, młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Podstawą zatrudnienia młodocianego jest odrębny rodzaj umowy o pracę - umowa o

Rodzaje umów - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Umowa na czas nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas określony. Umowa bezterminowa - umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, reszta należy do umowy terminowej. Na razie poza naszymi rozważaniami, pozostawi...

Rodzaje wypowiedzen - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

ART.30 § 1 - UMOWA BEZ WYPOWIEDZENIA pojęcie rozwiązania bez wypowiedzenia dotyczy obu stron stosunku pracy. Przepis art.55§1 1 poszerza stosowanie tego prawa przez pracownika, pojawił się dopiero 15 lat temu. Pracownicy niezmiernie rzadko korzystają z tej możliwości. Ustawodawca dopuszcza rozwią...

Spory zbiorowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych definiuje spór zbiorowy jako spór pracowników z pracodawcą, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.

Stosunek pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

ZATRUDNIENIE - wykonywanie pracy zarobkowej CHAŁUPNIK - wykonawca pracy nakładczej ZATRUDNIENIE: -pracownicze - wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy -niepracownicze [zatrudnienie cywilnoprawne, administracyjne, penalne] STOSUNEK PRACY Obowiązki obu podmiotów wobec siebie. Dwa elementy wsp...

Umowa na czas określony - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY: -umowa terminowa -jej czas trwania może być określony przez wskazanie daty lub okresu jej trwania -długość trwania zależy od woli stron -różnicowanie okresu determinowane jest celem, rodzajem, zakresem z...

Umowa na wykonanie pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

UMOWA NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY: -umowa terminowa -dochodzi do skutku, gdy strony: -określają rodzaj pracy poprzez precyzyjne wskazanie zadań dla których zawiera się umowę -wskażą rodzaj umowy -więź łącząca strony stosunku pracy jest silna, kp nie przewiduje możliwości jej rozwiązania...